18-07-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Održana konferencija "Evropske perspektive: budućnost sa naukom"

U Haleu i Berlinu je 15-17. jula održana konferencija "Evropske perspektive: budućnost sa naukom" u okviru Međuvladine inicijative Zapadni Balkan 2015-2020, a pod pokroviteljstvom njemačke kancelarke Angele Merkel. Ovaj visoki naučni skup, na kome su učestvovali predstavnici Rektorskih konferencija, nacionalnih akademija i naučnih institucija Zapadnog Balkana, kao i visoki zvaničnici EU, Njemačke i Austrije, organizovala je njemačka nacionalna akademija "Leopoldina". Konferencija je ordžana u skladu sa zaključcima tzv. Berlinskog procesa, koji je inicran u Berlinu 28. avgusta 2014.godine.

Održano je više okruglih stolova na sljedeće teme: uloga visokog obrazovanja, istraživanje, inovacije, povezivanje nauke sa društvom i privredom, uloga politike i naučne diplomatije u evropskoj perspektivi ZB, važnost ulaganja u visoko obrazovanje i konkurentnost naučno-istraživačke djelatnosti zemalja ZB u evropskom okviru, i drugi aktuelni izazovi, posebno problem odliva mozgova.

Rektorka Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić je u okviru tematskih diskusija konferencije "Evropske perspektive: budućnost sa naukom" bila jedan od moderatora i izlagala na temu: "Status kvo, perspektive i okvir saradnje unutar ZB i između regiona ZB i EU", promovišući međuregionalnu saradnju, koja nas čini i boljima i konkurentnijima u partnerstvu sa razvijenim evropskih zemljama. Posebno se založila za podršku postojećoj regionalnoj platformi, čiji su potpisnici svi državni univerziteti ZB. Cilj ove platforme je da podstakne zajedništvo i tijesnu međuuniverzitetsku saradnju, kao i, između ostalog, dostupnost regionalnoj istraživačkoj infrastrukturi i osnivanje regionalnih inter-disciplinarnih doktorskih studija u oblastima od strateškog značaja za sve države učesnice, kao što su zaštita životne sredine, enegetika, kulturno i umjetničko nasljeđe.

Zajednička rezolucija, koja je pripremljena na konferenciji u Haleu, predstavljena je na naučno-političkom sastanku u Berlinu, i sadrži konkretne zaključke i preporuke za Samit država ZB i EU, koji će se u okviru Berlinskog procesa održati u Beču, 27. avgusta ove godine.

Foto galerija:
 


10-07-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ODRŽANA KONFERENCIJA O KORUPCIJI U OBRAZOVANJU

Rektorka Radmila Vojvodić i prorektorka Maja Baćović učestvovale su na juče održanoj konferenciji o korupciji u obrazovanju ,,Da samo znanje donosi zvanje“, koju je organizovala NVO Centar za građansko obrazovanje.

U uvodnom izlaganju rektorka je istakla da je nužno afirmisati antikorupcijske mjere i prekinuti sa praksom nezakonitog i neetičkog profesionalnog djelovanja u akademskoj zajednici. ,,Uz zastupanje zakonskog i vrijednosnog sistema, zaštite od svih vidova korupcije, uz poštovanje autonomije institucije univerziteta – nužno je javno razgovarati, edukovati širu zajednicu i suočavati je sa problemima, kako bismo ih sa izvjesnošću rješavali“, rekla je rektorka. Ona je podsjetila na to da su na Univerzitetu osnovani Naučni odbor, Centar i Odbor za doktorske studije, kao važni zaštitnici od zakonske relativizacije i neprincipijelnog lobiranja, i garanti sprovođenja mjerila za izbor u zvanja, kvaliteta i transparetnosti rada na svim stepenima doktorskih studija. U okviru ovog Centra formiraju se i Odbor za zaštitu od plagijarizma i Odbor za kontrolu kvaliteta.

Takođe, kreirana je i transparentna baza podataka o nastavi, radnom opterećenju i referencama akademskog osoblja, istraživačkoj infrastrukturi i ishodima učenja. Aktivno se radi i na dopunjavanju repozitorijuma doktorskih radova, usvojena su i najznačajnija strateška dokumenta – Statut, pravila studiranja, Etički kodeks.

Svim ovim mjerama, koje se oslanjaju na smjernice date u strateškom dokumentu ,,Analiza stanja I strateška opredjeljenja za reorganizaciju i integraciju“, Univerzitet nastoji da obezbijedi poštovanje standarda i poboljša kvalitet obrazovanja, transparentnost i konkuretnost u evropskom prostoru visokog obrazovanja, u kojem djeluje.

Na konferenciji se govorilo i o pravnom okviru visokog obrazovanja u Crnoj Gori i njegovoj usklađenosti sa standardima i praksama EU, kao i o mobilnosti studenata i sistemu raspodjele stipendija i smještaja u studentskim domovima.


10-07-2015

FAKULTET ZA POMORSTVO

 

NABAVLJENA VRIJEDNA OPREMA NA FAKULTETU ZA POMORSTVO

U okviru dva TEPMUS projekta „Razvoj održivih relacija između obrazovanja, istraživanja, i inovacija na univerzitetima u regionu Zapadnog Balkana, u oblasti nano tehnologija i naprednih materijala gdje je inovacija usmjerena na biznis“ i „Modernizacija i harmonizacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori i Albaniji“ koje finansira Evropska komisija, na Fakultetu za pomorstvo Univerziteta Crne Gore nabavljena je oprema vrijedna 250.000 eura.

Nabavljen je novi navigacijski simulator sa novim plovidbenim mapama i modelima brodova, simulator za simuliranje uklanjanja naftnih mrlja u morima, a postojeći brodomašinski simulator dopunjen je novim modelima brodskog pogona. Ovi simulatori svojim karakteristikama u potpunosti odgovaraju najnovijim trendovima i međunarodnim zahtjevima u obrazovanju i obuci studenata i pomoraca. Pored toga, laboratorije za goriva i maziva su opremljene novim uređajima za ispitivanje biodizela i brodskih goriva i maziva, a nabavljena je i vrijedna oprema za laboratoriju pomorske elektrotehnike na Fakultetu, što će doprinijeti daljem efikasnom razvoju praktičnog rada i u okviru kojih će se realizovati značajan naučno-istraživački rad. U okviru istih projekata novim računarima u potpunosti su opremljena dva računarska centra. (Ostatak teksta na linku detaljnije)


07-07-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI DEVCORE PROJEKTA

 U okviru Tempus projekta ,,Razvoj pristupa ishoda učenja – put ka boljoj uporedivosti, priznavanju i zapošljivosti” (DEVCORE) prošle sedmice u Rektoratu održana je radionica o primjeni ishoda učenja u nastavnom procesu. Radionici održanoj 30.juna prisustvovali su projektni partneri sa svih univerziteta u Crnoj Gori, predstavnici univerziteta iz Danske, Grčke i Austrije, Ministarstva prosvjete, Privredne komore i Zavoda za zapošljavanje.

U uvodnom izlaganju, rektorka Radmila Vojvodić naglasila je da su definisani ishodi učenja za 270 studijskih programa na Univerzitetu Crne Gore nastali kao rezultat prepoznavanja njihovog značaja, ali i obaveze definisane Zakonom o visokom obrazovanju. ,,Dosadašnji rad vidimo samo kao uspješan početak implementacije koncepta ishoda učenja u nastavnom procesu. Pred nama je dalji rad na njihovom poboljšanju, inkorporaciji u programe rada na svakom pojedinačnom kursu, primjeni savremenih tehnika u nastavnom procesu kako bi ishodi bili ispunjeni, ali i mjerenju uspješnosti primjene ovog koncepta“, istakla je rektorka.

Prorektorka za međunarodnu saradnju Maja Baćović predstavila je do sada realizovane projektne aktivnosti i plan budućeg rada na uključivanju ishoda učenja u nastavne planove i njihovom definisanju za svaki kurs. O tim pitanjima, kao najznačajnijim za dalji rad na realizaciji projekta, govorili su i Dijana Vučković i Vladimir Drekalović sa Filozofskog fakulteta UCG, a partneri iz Danske i Austrije predstavili su modele mjerenja primjene ishoda učenja i specifična sredstva koja bi trebalo koristiti u nastavi, kako bi se ispunili odgovarajući ishodi učenja. (Ostatak teksta na linku detaljnije)

Foto galerija:


 


06-07-2015

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

ODRŽAN OKRUGLI STO O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU

Danas je u Rektoratu održan okrugli sto ,,Visoko obrazovanje osoba sa invaliditetom i uloga Univerziteta Crne Gore u inkluziji“, na kojem je potpisan Memorandum o saradnji između Univerziteta Crne Gore i Udruženja mladih sa hednikepom Crne Gore. Na skupu se govorilo o mogućnostima za poboljšanje statusa studenata sa invaliditetom na Univerzitetu Crne Gore, ali i u obrazovnom sistemu u cjelini.

Memorandum o saradnji predviđa zalaganje za uklanjanje fizičkih prepreka; obuku nastavnog osoblja za rad sa studentima sa invaliditetom; stvaranje uslova za pristup literaturi u adekvatnim formatima; podršku za pristup servisima Kancelarije za razvoj karijere na UCG; uključivanje u buduće programe cjeloživotnog učenja; podršku mobilnosti i uključivanju u vannastavne aktivnosti.

Rektorka Radmila Vojvodić istakla je da izjednačavanje mogućnosti studenata sa invaliditetom sa ostalim studentima na UCG i njihovo potpuno uključivanje u akademski život složen i delikatan proces, koji traži sistematičan rad, strpljenje, sinhronizaciju mnogo društvenih činilaca, stabilnu finansijsku potporu. ,,I kad se uklone osnovne barijere – arhitektonske, u smislu prilaza i unutar ustanova obrazovanja - a to još nije svuda postignuto; i kad savladamo barijere upotrebljivosti literature za slabovide i slijepe - a ni time se još ne možemo pohvaliti; i kad se posebnim servisima na univerzitetima podrži inkluzija osoba sa invaliditetom u u konkretan proces studiranja I usavršavanja, uz obezbjeđenje besplatnog studiranja koje garantujemo – sve je to tek prvi važan korak u davanju šansi osobama sa invaliditetom“, rekla je rektorka.

Izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić ukazala je na nedostatak adekvatne podrške studentima sa invaliditetom, kao što su arhitektonske barijere, nedostatak literature, prilagođeni nastavni planovi, asistencija u nastavi. ,,Dok god ne ostvarimo jednake uslove u obrazovanju, broj osoba sa invaliditetom koje će zavisiti od materijalne pomoći države će rasti, a troškovi će biti neuporedivo veći od onih potrebnih za ravnopravnost. Visoko obrazovanje je šansa da osobe sa invaliditetom postanu građani, koji djeluju na otvorenom tržištu rada i bore se za svoj ravnopravan položaj“, istakla je Vujačić. (Ostatak teksta na linku detaljnije)

Foto galerija: 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Sanja Ćetković
  Filozofski fakultet

 • Odbrana magistarskog rada
  kandidat Nataša Vujanović
  Fakultet za pomorstvo

 • Magistarski rad
  kandidat Vido Davidović
  Biotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Nevena Mašanović-Đurović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Sanja Vlahović
  Arhitektonski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat DAMIR SINDIK
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat Anja Vulević
  Prirodno-matematički fakultet

 • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
  kandidat mr Maja Delibašić
  Elektrotehnički fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat VESNA VUKOVIC
  Ekonomski fakultet

 • Magistarski rad
  kandidat BORIS CVOROVIC
  Ekonomski fakultet

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker