28-05-2013

Istorijski institut Crne Gore

PROMOCIJA ZBORNIKA  'RUSIJA I BALKAN TOKOM POSLJEDNJA TRI STOLJEĆA'

Istorijski institut Crne Gore i Ambasada Ruske Federacije u Crnoj Gori 29.05.2013. godine u 19h u svečanoj sali rektorata organizuju promociju  zbornika "Rusija i Balkan tokom posljednja tri stoljeća".  U zborniku su radovi prezentovani na naučnom skupu  koji je odrzan u oktobru 2012. godine u Baru, na kojem je izlaganje imalo 47 naučnika iz 10 zemalja.  

Zbornik  "Rusija i Balkan tokom posljednja tri stoljeća" je iz edicije "Biblioteka Jubileji" koji  je na 8. Međunarodnom Podgoričkom sajmu knjiga  dobio nagradu za najbolje opremljenu ediciju.


16-05-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

SAOPŠTENJE SA SASTANKA PROŠIRENOG REKTORSKOG KOLEGIJUMA

Dana 16. maja 2013. godine, Prošireni rektorski kolegijum Univerziteta Crne Gore (rektor, prorektori, dekani i direktori: u daljem tekstu Kolegijum) održao je sastanak na kojem je razmatran Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju. U raspravi je iznijeto niz načelnih i pojedinačnih primjedbi na tekst Zakona. 

Kolegijum je imao problema da razumije ideje i koncept novog Zakona, tim prije što je izostalo obrazloženje predloženih rješenja. Predloženi tekst Zakona nema jasan koncept, prenormiran je i predstavlja korak nazad u odnosu na važeći Zakon, kako u pogledu metoda regulisanja, tako i u pogledu pojedinačnih rješenja. U stvari, tekst Prijedloga Zakona predstavlja niz intervencija u postojeći koncept, a koje ne doprinose njegovom poboljšanju, već kreiraju prostor visokog obrazovanja koji predstavlja mješavinu starog i novog, što će stvoriti velike probleme u njegovoj implementaciji. 

Generalno, predloženi Zakon znatno ograničava autonomiju državnog Univerziteta, a jača ulogu resornog ministarstva, pri čemu ne definiše njegovu odgovornost i obaveze. Kolegijum smatra da nije u skladu sa načelom autonomije Univerziteta propisivanje strukture organa univerziteta i načina njihovog izbora. Posebno nije primjereno detaljno normiranje pravila studiranja, i ovaj kazuistički i oportunistički pristup će izazvati ozbiljne probleme u implementaciji novog Zakona, jer po prirodi stvari ovo bi trebalo da bude materija koja se uređuje autonomnim aktima ustanove visokog obrazovanja. 

Ostatak saoštenja možete pogledati na link detaljnije.


16-05-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Na osnovu člana 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i u skladu sa Zaključcima Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-1994/2/3 od 4.12.2012. godine i Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 07-441 od 28.2.2013. godine, Univerzitet Crne Gore objavljuje 

JAVNI POZIV br. 06/2013
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (tenderska prodaja) ZA STANOVE KOJIMA RASPOLAŽE UNIVERZITET CRNE GORE 

Javni poziv br. 05/2013 i br.06/2013 biće objavljeni 17. maja u dnevnim novinama ,,Dan".


16-05-2013

UNIVERZITET CRNE GORE

 

Na osnovu člana 36 stav 2 Zakona o državnoj imovini (Sl. list CG, br. 21/09 i 40/11) i člana 7 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade Crne Gore i mišljenja Uprave za javne nabavke, Univerzitet Crne Gore objavljuje 

JAVNI POZIV br. 05/2013
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU STANOVA (razmjena stanova)

Javni poziv br. 05/2013 i br.06/2013 biće objavljeni 17. maja u dnevnim novinama ,,Dan'.


13-05-2013

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GOR

 

Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju

Do sada pristigli komentari i predlozi organizacionih jedinica Univerziteta na tekst predloga Zakona o visokom obrazovanju:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | starije novosti

 

 

Pratite nas
  • Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
    kandidat mr Nikola Bešić
    Elektrotehnički fakultet

  • SPISAK PRINOVLJENIH PUBLIKACIJA ZA MJESEC septembar 2014.
    Univerzitetska biblioteka

Brzi linkovi
Aktuelni linkovi
     
eXTReMe Tracker