Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Naučni odbor


Prema Pravilima postupka izbora u akademska i naučna zvanja, Naučni odbor Biltena Univerziteta Crne Gore zadužen je za utvrđivanje blagovremenosti, potpunosti i provjeru usklađenosti konkursne dokumentacije sa Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja i Uputstvom za primjenu mjerila.


Naučni odbor vrši pregled konkursnog materijala i daje mišljenje, pojedinačno za svakog kandidata, a mišljenja Naučnog odbora sastavni su dio konkursnog materijala.


Kontakt

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 204

Faks: +382 (0) 20 414 230

Mail: vladimir.pesic@ac.me