12.11.2017

Baštinici pomorske tradicije i modernog obrazovanja

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

Pomorska tradicija Crne Gore i Boke Kotorske, duga devet vjekova, svoju ovovremenost dobila je kroz obrazovanje kadrova u pomorstvu od 1959. godine, kada je osnovana Viša pomorska škola u Kotoru. Nakon dvije decenije, 1981. godine, Viša pomorska škola prerasla je u Fakultet za pomorstvo Kotor Univerzita „Veljko Vlahović“, koji je 2016. godine promijenio naziv u Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore. Za gotovo šest decenija postojanja Pomorski fakultet Kotor obrazovao je i obučio pomorce i druge kadrove u pomorskoj industriji koji profesionalne karijere uspješno grade u domaćim i stranim brodarskim kompanijama i pomorskom tržištu.

Image

Dekan Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore doc. dr Špiro Ivošević za web portal Univerziteta Crne Gore kaže da je ta univerzitetska jedinica, zahvaljući intenzivnim aktivnostima u prethodnom periodu, postala svojevrsni centar obrazovnog i naučnoistraživačkog rada.

- Realizacijom niza naučnoistraživačkih projekata sa partnerima iz inostranstva, srodnim obrazovnim i privrednim institucijama, Fakultet je obezbjedio opremu za obavljanje bogatog obrazovnog i naučnoistraživačkog rada. Nabavljeni su nautički i brodomašinski simulatori, GMDSS simulator, High Voltage, Off shore, DP (Dynamic position), te simulator širenja naftnih mrlja u moru. Osposobljene su radionice, laboratorije i računarski centar. Trenutno se intenzivno radi na adaptaciji krova i izgradnji potkrovlja, čime će se dobiti novi prostori u  kojima  će se afirmisati već započete  aktivnosti – rekao je on.

Strateška partnerstva i sertifikati

Dekan Ivošević navodi da je uspostavljanje međunarodne saradnje sa srodnim institucijama u okruženju i šire jedan od osnovnih principa rada i funkcionisanja Pomorskog fakulteta Kotor.

- Zaključeno je i ostvareno niz ugovora o saradnji sa pomorskim fakultetima iz inostranstva - Split, Portorož, Valona, Konstanca, Barselona, NTNU Norveška - te sa raznim privrednim subjektima čija je djelatnost pomorstvo. Stekli smo partnere u naučnoistraživačkom radu sa kojima smo realizovali značajne naučnoistraživačke projekte usmjerene na modernizovanje studijskih programa, nastavnih pomagala, na nabavku savremene opreme, i kontinuirano radili i radimo na ostvarenju principa mobilnosti nastavnika, saradnika i studenata – tvrdi on.

Dekan Ivošević kaže i da je student, koji je završio jedan od studijskih programa Pomorskog fakulteta Kotor, spreman za tržište rada u smislu stečenih znanja, vještina i kompetencija, ali i za samostalni i timski rad.

- Nastavni planovi i programi na osnovnim akademskim studijskim programima Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika su usaglašeni sa zahtjevima Međunrodne pomorske organizacije (IMO), pri čemu su jasno definisani ishodi učenja. Ovi kurikulumi su kreirani kroz realizaciju međunarodnih projekta iz programa TEMPUS i HERD, i akreditovani od Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore. Realizacijom projekta iz programa HERIC na Pomorskom fakultetu Kotor sprovedena je kontrola ovih kurikuluma u cilju međunarodne sertifikacije studijskih programa od međunarodno priznatog sertifikacionog tijela. Nakon sprovedene provjere, u maju 2017. godine izdata su tri sertifikata o usaglašenosti nastavnih planova i programa sa zahtjevima IMO STCW Konvencije i prema IMO Modelima kurseva 7.01 i 7.03 za Nautiku i pomorski saobraćaj, 7.02 i 7.04 za Brodomašinstvo i 7.08 za Pomorsku elektrotehniku. Sertifikaciju je sprovelo renomirano sertifikaciono tijelo - Hrvatski Registar Brodova, član IACS-a (International Association of Classification Societies). Ovako harmonizovani obrazovni sistem u Crnoj Gori rezultiraće konkurentnom radnom snagom iz oblasti pomorstva na međunarodnom nivou – navodi dekan Ivošević.

On objašnjava i da je Pomorski fakultet Kotor, uporedo sa neophodnom međunarodnom sertifikacijom nastavnih planova i programa, u obavezi i da usklađuje rad sa zahtjevima sistema kvaliteta prema standardima Svjetske organizacije za standarde (ISO).

- Fakultet je u okviru istog HERIC projekta sproveo aktivnosti na prelazak sa starog standarda menadžmenta sistema kvaliteta MEST ISO 9001:2008 na novi MEST ISO 9001:2015. Nakon sprovedene provjere Hrvatski Registar Brodovao je Fakultetu izdao sertifikat u maju ove godine – kazao je dekan Ivošević.

Intenzivna praktična nastava

Prema njegovim riječima, studenti u toku studiranja stiču neophodna teorijska, ali prije svega praktična znanja kroz praktične vježbe sa kapetanima, upraviteljima stroja, a od skoro i oficirima elektrotehnike organizovanjem vježbi na brodovima u toku kojih se upoznaju sa principima rada službe mašine i palube.

- Takođe, studenti savladavaju osnove sigurnosti i bezbjednosti na brodu, spašavanja u slučaju opasnih situacija, upoznaju se sa radom brodskih motora i drugim bitnim elementima rada na brodu – naveo je dekan Ivošević.

Jasno je, dodaje dekan, da studenti Pomorskog fakulteta Kotor imaju dobro organizovanu praktičnu nastavu u toku studiranja - kroz aktivnosti na brodu, rad u radionicama (radionička praksa) i rad na najsavremenijim brodomašinskim i nautičkim simulatorima.

- Studenti su, takođe, u prilici da se neposredno upoznaju sa radom kompanija u oblasti pomorstva kao što su Port of Adria, Luka Kotor, Uprava pomorske sigurnosti, Crnogorska plovidba i druge, koje su prepoznate kao nastavne baze Fakulteta. Time je već ranije postojeća i itekako zastupljena praktična nastava u velikoj mjeri poboljšana i unaprijeđena – smatra on.

Dekan Ivošević kaže i da je od 2007. do 2017. godine osnovne studije završio 1.141 student, specijalističke njih 302, magistarske njih 46, dok su zvanje doktora nauka dobila tri studenta.   

Centri i projekti

Kao poseban vid uspješnog djelovanja na Fakultetu, dekan naglašava postojanje dva centra - Centra za inovacije i istraživanja i Centara za obuku pomoraca, koji funkcionišu kao podorganizacione jednice Fakulteta. Fakultet takođe posjeduje i biblioteku sa više od 15 hiljada naslova, ali i moderne učionice, radionice i amfiteatar, koji su opremljeni savremenim nastavnim sredstvima i instrumentima.

- Rad Centra za inovacije i istraživanja rezultat je projektnih aktivnosti u okviru projekta „HERD Montenegro Sustainable Maritime Competence Development Initiative“. U okviru Centra trenutno postoje laboratorije za energetsku efikasnost, fosilna i alterativna goriva, motorna ulja, motore sa unutrašnjim sagorijevanjem, zaštitu životne sredine od uticaja brodova, off-shore tehnologije, zračenje i brodsku elektrotehniku – kazao je on.

U Centru za obuku pomoraca realizuje se veliki broj obuka za pomorce, koji nakon završene obuke dobijaju sertifikate radi dobijanja pomorskih zvanja u lučkim kapetanijama. Rad Centra, kao i pojedine obuke, sertifikovao je Bureau Veritas.

Dekan Ivošević navodi i da je Fakultet učesnik brojnih uspješnih projekata od kojih posebno navodi „Montenegro Sustainable Maritime Competence Development Initiative“ iz programa HERD, čiji je osnovni značaj  unapređenje kompetentnosti ljudskih resursa u pomorstvu Crne Gore kroz transfer znanja i iskustava norveških eksperata. Značajan doprinos internacionalizaciji Fakulteta su doprinijeli i projekti iz programa Tempus „Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro and Albania – MarED“, programa HERIC „Knowledge transfer for increased maritime competences in Montenegro – EDUMAR“ i „Applying and promoting the concept of sustainable development to A.D. Marina Bar SUST-MARINA“, programa ERASMUS + „School to Work Transition to Higher Education students with disabilities in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro - TRANS2WORK“, nacionalni projekat Ministarstva nauke „Mogućnosti proizvodnje tečnih biogoriva iz obnovljivih izvora i njihove primjene za pogon dizel motora na brodovima pomorske privrede i Mornarice Vojske Crne Gore – BIOPOWER“ i drugi.


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print
Vijesti   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

14.05.2018 Rektorat

Dnevnik putovanja školskog broda "Jadran"

DETALJNIJE

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

10.05.2018 Rektorat

Izazovi uspostavljanja prvog Naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori: Šansa za povezivanje nauke i biznisa

DETALJNIJE

09.05.2018 Rektorat

Predstavnici UCG na međunarodnoj konferenciji o plagijarizmu

DETALJNIJE

08.05.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora posjetili Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja

DETALJNIJE