17.03.2017

Korisnička podrška


Centar informacionog sistema je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore od zajedničkog interesa za Univerzitet Crne Gore i njegove članice.  Djelatnost Centra Informacionog sistema Univerziteta Crne Gore obuhvata sve aktivnosti vezane za planiranje i upravljanje Informacionim sistemom, kao i projektovanje i realizaciju Informacionog sistema, računarske mreže i programskih paketa od zajedničkog interesa za Univerzitet i njegove članice. CIS je servisni centar i centralno čvorište AMUCG (Akademska mreža Univerziteta Crne Gore). Kao takav CIS predstavlja glavnu tačku povezivanja akademskih institucija, obrazovnih ustanova, biblioteka, nastavno–naučnih baza, ustanova kulture i studentskih servisa.
Podrška CIS-a se odnosi kako na navedene institucije, tako i na pri njima angažovane, pojedinačne korisnike (naučno–istraživačko, nastavno, administrativno i ostalo osoblje, studenti, đaci, istraživači i dr).
Na ovoj stranici možete naći većinu informacija o servisima AMUCG (Akademska mreža Univerziteta Crne Gore), i eventualnim problemima u korištenju istih.
Servisi koje realizuje Centar Informacionog Sistema su:
Za sve smetnje koje nijesu pokrivene u ovom dijelu ili probleme vezane za mrežu ili e-mail, obratite se iskljucivo mrežnim administratorima zaposlenim u okviru univerzitetske jedinice u kojoj Vi radite.

Podrška (helpdesk i NOC)

Povezivanje na AMUCG

Univerzitetski servisi

Monitoring

Sistem Nastavne i Kadrovske Evidencije (SNIKE)

Web hosting

E-mail

DNS servis

Proxy servis

EDUROAM (EDUcational ROAMing)

E-Learning i Video konferencije

Unistan


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print