02.06.2017

Biblioteka prirodnih, medicinskih i tehničkih nauka

 
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
Slide1 background
FB, TW, Linkedin, YouTube ...dodaj me
 

Zajednička biblioteka Elektrotehničkog, Mašinskog, Metalurško-tehnološkog, Građevinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta nalazi se u zgradi Tehničkih fakulteta u Podgorici. Ukupni prostor Biblioteke je 404 m2. Biblioteka obavlja osnovnu djelatnost: prijem i obrada (fizička i stručna) svih vrsta bibliotečkog materijala, usluživanje korisnika knjigama, časopisima i diplomskim radovima, biltenima i drugom bibliotečkom građom.

Biblioteka se bavi i informativnom djelatnošću, odnosno pruža sve vrste informacija iz oblasti prirodno-matematičkih i tehničkih nauka. Biblioteka posjeduje fond sekundarnih i tercijalnih publikacija (enciklopedije, rečnici, priručnici, referalne publikacije), a preovlađuju knjige na stranim jezicima: engleskom, ruskom, njemačkom i francuskom (oko 80 odsto fonda).

Automatizacija bibliotečkog poslovanja podigla je nivo kvaliteta usluga i uređenosti bibliotečkih fondova i kolekcija posvećenih nastavno-naučnom osoblju i studentima. Biblioteka je uključena u bibliotečko-informacioni sistem Univerziteta Crne Gore, pa pored lisnog kataloga (azbučni i stručni) afirmiše i elektronski katalog i na taj način participira u izgradnji i razvoju jedinstvenog bibliotečkog sistema Crne Gore.  

E-katalog: http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=20033&lani=SR

Struktura:

Bibliotečki prostor koncipiran je po principu trodjelnog sistema:

 • biblioteka – radni prostor sa pultom za korisnike,
 • čitaonički prostor – (studenti, nastavno osoblje) i
 • magacin.

Smještaj građe:

 • Monografske publikacije - u magacinu i u čitaonici za profesore (posebni dio fonda matematike na stranim jezicima osim ruskog jezika)
 • Periodika (novija godišta i tekuća periodika) – u čitaonici za profesore
 • Periodika (starija godišta) - u posebnom dijelu magacina
 • Referalna literatura (enciklopedije, rečnici, leksikoni) - u zatvorenim ormanima u radnom prostoru

Fondovi: Građa se obrađuje po međunarodnim standardima ISBD(M) za monografske publikacije i ISBD(S) za serijske publikacije. Formirani su azbučni i stručni katalog u konvencionalnom obliku, a 2003. godine prešlo se i na automatsku obradu, tako da posjeduje i online katalog.

U okviru projekta Virtuelna biblioteka Crne Gore sa ciljem koordinirane izgradnje i razvoja jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema Crne Gore koristi se platforma COBISS.  

Dokumentaciono-informacioni materijal u Biblioteci razvrstan je sljedećim fondovima:

 • Fond monografskih publikacija (knjige);
 • Fond periodike (časopisi i druge serijske publikacije);
 • Fond referalne literature (enciklopedije, rečnici, leksikoni, bibliografije i dr.);
 • Fond rukopisa (diplomski, specijalistički i završni radovi);
 • Fond rariteta;
 • Fond legata.

Čitalački prostor Biblioteke: 108 čitalačkih mjesta u čitaonicama za studente ;

                                             15 čitalačkih mjesta u čitaonici za profesore.

Pozajmica: Monografske publikacije moguće je koristiti izvan čitaonice, dok se periodične publikacije i diplomski, završni i specijalistički radovi ne izdaju već se koriste u Čitaonici.

Građa se koristi uz deponovanje dokumenta (indeks za studente, odnosno potpisan revers za nastavnike).

Radno vrijeme: od 8h do 20h

Rad sa korisnicima od 10h do 18h.

Kontakt:

Jovana Đuraškovi – jovanadju@ac.me

Snežana Jovanović - snezaj@ac.me

 

Biblioteka Medicinskog fakulteta dio je naučno-nastavne infrastrukture Medicinskog fakulteta od njegovog osnivanja 1997. godine. Od 2003. do marta 2016. godine u Biblioteci radi jedan bibliotekar koji obavlja tekuće stručne poslove.

 1. Smeštajni kapaciteti: Biblioteka sa čitaonicom se nalazi u zgradi Instituta za sudsku medicinu i patologiju Kliničkog centra Crne Gore i morfološku grupu predmeta Medicinskog fakulteta.
 2. Bibliotečki fond čini oko 2000 naslova: 1850 naslova monografskih publikacija, 100 naslova serijskih publikacija i oko 50 naslova neknjižne građe.
 3. Bibliografska obrada: Bibliografska obrada svih vrsta publikacija radi se u bibliografskoj bazi podataka COBISS (http://vbcg.vbcg.me/cobiss/. Sva građa unijeta je u bibliografsku bazu.
 4. Korišćenje građe: pozajmica je ograničena na 30 dana za studente i tri mjeseca za nastavno osoblje Medicinskog fakulteta, uz deponovanje dokumenta (indeks za studente, odnosno potpisan revers za nastavnike). Elektronska pozajmica još nije realizovana. Doktorske teze, magistarski i diplomski radovi ne iznose se iz Biblioteke, a korisnici ih mogu pogledati isključivo u Biblioteci. 

E-kataloghttp://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=20034&lani=SR

Radno vreme: od 8h do 16h:

Kontakt:

Dubravka Odalović – odalovic@ac.me

 

Biblioteka Arhitektonskog fakulteta

Biblioteka je oformljena 2008. godine, i nalazi se u zgradi Arhitektonskog fakulteta u Podgorici.

Fond:

Vrsta bibliotečke građe

Broj naslova

Broj bibliotečkih jedinica

Monografske publikacije

1295

2750

Serijske publikacije

65

323

Diplomski radovi

367

367

Magostarski radovi

21

21

Neknjižna građa (CD)

45

50

 

U Biblioteci Arhitektonskog fakulteta čuvaju se studentski radovi iz oblasti bioklimatske arhitekture, radovi kojima su obuhvaćeni postojeći školski i predškolski objekti u Crnoj Gori, kao i trgovi crnogorskih gradova.

Najveći dio bibliotečke građe odnosi se na literaturu iz oblasti arhitekture, urbanizma, građevinarstva i istorije umjetnosti, a pretraživa je u sistemu COBISS.CG - http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=20052&lani=SR

Čitaonica rasplaže sa 11 čitalačkih mjesta, računarom i skenerom.

Posebnu vrijednost obe biblioteke čini legat (poklon biblioteka) poznatog crnogorskog arhitekte Milana Popovića.

Kontakt:

Sofija Stanković - sofija@ac.me


Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print