Modeli vremenskih serija


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Modeli vremenskih serija mogu: • objasniti i implementirati osnovne koncepte analize vremenskih serija; • definisati slabu i striktnu stacionarnost, autokovarijantnu i autokorelacionu funkciju u modelima stacionarnih vremenskih serija; • razumjeti AR, MA i ARMA modele i evaluirati njihove karakteristike; • definisati ARIMA modele, vrednovati njihove karakteristike i razumjeti proces njihove konstrukcije; • predvidjeti buduće vrijednosti date vremenske serije na osnovu ocijenjenog odabranog modela.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Karadžić Vesna2x1S
3S