Digitalna obrada signala


Semestar: 6
ECTS:
Status: O
Fond: 3+1+0.5
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Izračunava direktnu i inverznu: Furijeovu transformaciju, diskretnu Furijeovu transformaciju i z-transformaciju diskretnog signala. 2. Ispituje linearnost, vremensku invarijantnost i stabilnost diskretnih sistema 3. Predloži način za realizaciju diskretnog sistema 4. Realizuje diskretni sistem koji mijenja zadati analogni sistem 5. Analizira uticaj šuma na izlazni signal linearnog vremenski invarijantnog diskretnog sistema

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Stanković Ljubiša3x1
23B+20S+19P


Brajović Miloš
1x1
23B+20S+19P

Jovanović Milan

0.5x (1B+1S)
23B+20S
Vujović Stefan

0.5x (1B+1S)
23B+20S