Osnovi elektrotehnike

 


 •   Mehatronika

 • Osnovi elektrotehnike


  Semestar: 1
  ECTS: 5
  Status: O
  Fond: 3+1+1
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. definiše pojam elektrostatičkog polja i osnovne veličine koje ga opisuju; 2. definiše pojam linearnog električnog kola i osnovne zakonitosti koje ga opisuju (Omov zakon, Džulov zakon, Kirhofove zakone), kao i osnovne principe (linearnosti, superpozicije) i riješi električno kolo jednosmjerne struje; 3. definiše stacionarno magnetno polje i veličine koje ga karakterišu; 4. definiše Faradejev zakon elektromagnetne indukcije, induktivnost i magnetno kolo i zna da navede osnovne primjene; 5. opiše ponašanje otpornika, kalema i kondenzatora u kolu naizmjenične struje i analizira rednu i paralelnu vezu otpornika, kalema i kondenzatora; 6. riješi tipizirane zadatke i analizira dobijena rješenja. 7. koristi osnovnu laboratorijsku opremu i mjeri osnovne električne veličine.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rubežić Vesna3
9P


Lazović Luka
1
9P
1
9P