Aleksandra+ Vuksanović-Božarić


Šifra: 180106
Prezime i ime: Aleksandra+ Vuksanović-Božarić
Titula: dr sci med
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 8.400
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program medicina (2017.)
1 Anatomija3x1
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)
1 Anatomija1.5x1
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Osnovne
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)
1 Anatomija za tjelesno vježbanje i sport2x1
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program medicina (2017.)
2 Anatomija3x1
Medicinski fakultet Osnovne
integrisani akademski studijski program stomatologija (2017.)
2 Anatomija1.5x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program farmacija (2017.)
2 Anatomija i histologija1x1
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Osnovne
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)
2 Funkcionalna anatomija za tjelesno vježb. i sport2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radunović, Mir., Vitošević, Z., Ćetković, M., Vuksanović – Božarić, A., Radojević, N., Radunović, Miod.Morphometric Analysis of the Fascicular Organisation of the Optic Nerve Vojnosanitetski pregled
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vuksanović-Božarić Aleksandra, Radojević Nemanja, Muhović Damir, Abramović Marija, Radunović MiroslavSignificance of anatomical variations of the lateral circumflex femoral artery for the tensor fasciae latae flappingFolia Morphologica
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vuksanović-Božarić, A., Radunović, M., Radojević, N. & Abramović, A.The Bilateral Anatomical Variation of the Sural Nerve and a Review of Relevant LiteratureAnatomical Science International
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Radunović, M., Vukasanović-Božarić, A., Radojević, N. & Vukadinović, T.A new anatomical variation of the musculocutaneous and the median nerve anastomosisFolia Morphologica