Sanja Vlahović


Šifra: 355112
Prezime i ime: Sanja Vlahović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor