Rektorat, 21.11.2017

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Dragomir StevanovićUNIVERZITET CRNE GORE

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

 O B A V J E Š T E NJ E

 

          Magistarski rad «Analiza uticaja kvantnih algoritama za faktorizaciju na savremene kriptografske sisteme i kvantna kriptografija», kandidata Dragomira Stevanovića, dipl.ing.el., nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.