Rektorat, 29.12.2017

Doktorska disertacija / Prirodno-matematički fakultet / Mr Sonja IvanovićUNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJE

 

         Doktorska disertacija Mr Sonje Ivanović, pod nazivom "Unapređenje osiguranja i kontrole kvaliteta dijagnostike i skrining mamografije u Crnoj Gori", kao i Izvještaj Komisije o ocjeni i pregledu doktorske disertacije stavljaju na uvid i ocjenu javnosti u Biblioteci Univerziteta Crne Gore u vremenu od 9 do 15 časova u periodu od 30 dana, od dana objavljivanja obavještenja.

 

            Komisija za ocjenu i pregled doktorske disertacije:

 

  1. Dr Slavoljub Mijović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici - mentor;
  2. Dr Hilde Bosman, vanredni profesor Katoličkog Univerziteta Luven Belgija;
  3. Dr Olivera Ciraj Bjelac, vanredni profesor, Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu;
  4. Dr Mara Šćepanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici;
  5. Dr Mira Vučeljić, redovni profesor, Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici..