Rektorat, 26.10.2015

Doktorska disertacija / Građevinski fakultet / mr Jelena Pejović26.10.2015.  Građevinski fakultet

«Seizmička analiza visokih armiranobetonskih zgrada»


 

Da se doktorska disertacija pod naslovom «Seizmička analiza visokih armiranobetonskih zgrada», autora mr Jelene Pejović, dipl.inž.građ., saradnika u nastavi Građevinskog fakulteta u Podgorici i studenta doktorskih studija Građevinskog fakulteta, kao i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, koja je radila u sastavu:

1. Prof. dr Đorđe Lađinović, dipl.inž.građ., redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;

2. Prof. dr Mladen Ulićević, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

3. Prof. dr Srđan Janković, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

stavlja na uvid javnosti.

Doktorska disertacija i Izvještaj sa ocjenom mogu se pregledati u prostorijama Univerzitetske biblioteke u Podgorici, u roku od 30 dana od dana objavljivanja, radnim danom od 8.00 do 15.00 časova.