Rektorat, 12.07.2016

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Edin Salković12.07.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

UNIVERZITET CRNE GORE
Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidat Edin Salković, dipl.ing.el., javno braniti magistarski rad pod nazivom: „Digitalizacija pedoloških podataka Crne Gore i generisanje pedoloških karata“,pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Mirko Knežević, Biotehnički fakultet Podgorica, predsjednik,

2.  Prof. dr Igor Đurović, ETF Podgorica, mentor,

3.  Prof. dr Vesna Popović-Bugarin, ETF Podgorica, član.

Odbrana će se održati dana 19. 07. 2016. godine, sa početkom u 08:30 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakultetau Podgorici.