Rektorat, 11.07.2017

Raspisan javni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2017/18 godinuX

Univerzitet Crne Gore raspisao je JAVNI OGLAS za angažovanje u nastavi za studijsku 2017/18 godinu

Spisak predmeta je u prilogu.

Pravo prijave na Oglas imaju lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, sa stepenom doktora nauka, odnosno istaknuti umjetnici, čija je oblast naučnog, odnosno umjetničkog rada srodna sa navedenim predmetima.

Kandidati se mogu prijavljivati na jedan ili na grupu predmeta.

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:

‐ biografiju

‐ spisak referenci

‐ dokaz o ispunjenosti uslova.

Odluku o angažovanju donosi Senat Univerziteta Crne Gore, na predlog vijeća matične organizacione jedinice Univerziteta, a na osnovu izvještaja komisije koju čine nastavnici iz oblasti angažovanja.

Nakon donošenja odluke, sa licima van Univerziteta zaključuje se ugovor za izvođenje nastave za jednu studijsku godinu.

Naknada za angažovanje obračunava se u skladu sa Kolektivnim ugovorom za Univerzitet Crne Gore.

Zainteresovani kandidati podnose prijave organizacionim jedinicama Univerziteta za čije predmete konkurišu.

Oglas je otvoren do 29. avgusta 2017. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumenti