Rektorat, 06.09.2017

Magistarski rad / Pomorski fakultet / Radmila Gagić



Pomorski fakultet Kotor, na osnovu čl. 28. st.2. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama izdaje slijedeće

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

          Magistarski rad „Primjena analitičkih modela za procjenu emisije zagađivača sa kruzer brodova u Bokokotorskom zalivu“, Radmile Gagić studenta postdiplomskih magistarskih studija na studijskom programu Pomorske nauke, sa izvještajem Komisije za ocjenu rada, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci  na uvid  javnosti počev od  6. septembra  2017. godine.

          Eventualne primjedbe podnose se  Vijeću Pomorskog fakulteta Kotor, u roku od 15 dana.

 

 

 

                                                                                                                                POMORSKI FAKULTET KOTOR

                                                                                                              POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKE STUDIJE