Rektorat

Odbrana doktorske disertacije / Elektrotehnički fakultet / mr Maja Delibašić
27.01.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

Obavještava javnost da će mr Maja Delibašić, istraživač na BIO-ICT projektu na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici,  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Predlog tehnika za poboljšanje performansi relejnih mobilnih komunikacionih sistema“, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr Zoran Veljović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, predsjednik
2. Dr Milica Pejanović-Đurišić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor
3. Dr George K. Karagiannidis, redovni profesor, Aristotle University of Thessaloniki, Fakultet za elektrotehniku i računare, Solun, Grčka, član
4. Dr Igor Radusinović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član
5. Dr Ana Jovanović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član

Odbrana će se održati dana 05. 02. 2016. godine u 11 sati,  u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.