Rektorat, 19.09.2017

Magistarski rad / Metalurško-tehnološki fakultet / Bojana Knežević, Spec.Sci.UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U PODGORICI

 

O B A V J E Š T A V A

 

Bojana Knežević, Spec. Sci. hemijske tehnologije, braniće magistarski rad pod nazivom:

 

„Kinetika i termodinamika procesa korozije čelika u rastvoru NaCl u prisustvu pčelinjih proizvoda kao ekološki prihvatljivih inhibitora“,

 

dana 27.09.2017, godine, sa početkom u 11,00 časova, u Sali 202, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. dr Refik Zejnilović, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Podgorica, predsjednik,
  2. dr Veselinka Grudić, vanredni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, mentor,
  3. dr Ivana Bošković, vanredni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, član.

 

 

Podgorica, 19.09.2017. godine                                                                 IZ DEKANATA MTF