Rektorat, 15.02.2021

Studentski parlament UCG održao javne časove na temu “Ključni problemi studenata Univerziteta Crne Gore”X

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore danas je održao javne časove na Pravnom fakultetu, Elektrotehničkom i Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Na javnim časovima ukupno je prisustvovalo oko pedeset studenata, što je opravdan broj poštujući epidemiološke mjere u državi.

Na javnom času na Pravnom fakultetu govorili su povjerenik Univerziteta Crne Gore Aleksandar Šipčić i sekretar Studentskog parlamenta UCG Andrej Vukčević, na javnom času na Elektrotehničkom fakultetu govorili su članovi SPUCG Stefan Mikić, Milica Vujović, Miloš Roganović, sekretar Andrej Vukčević, dok je u Nikšiću na javnom času govorio član SPUCG Filip Vujović.

Cilj održavanja javnih časova su diskutovanje i razmjena mišljenja o problemima studenata Univerziteta Crne Gore na koje je ukazivano prethodne tri godine i povodom kojih se ne vide nikakvi suštinski pomaci. Studentski parlament UCG aktivno i posvećeno je radio na afirmaciji studentskih prava, na iznalaženju rješenja za studentske probleme i obezbijeđivanju neophodnih uslova za kvalitetno studiranje.

Kroz saradnju sa svim relevantnim institucijama, ukazivali smo na probleme naših kolega, davali smjernice i prijedloge kako bi isti bili rješeni, a misija i ciljevi visokog obrazovanja ispunjeni, uz poštovanje principa da student treba da bude u centru tog sistema. Tako smo  aprila 2019. godine sproveli anketu među našim koleginicama i kolegama na uzorku od 1.500 ispitanika, kako bi smo uvidjeli koji su to ključni problemi u visokom obrazovanju. Istu smo predstavili na panel diskusiji pod naslovom „Šta je dobro u sistemu visokog obrazovanja, a šta treba unaprijediti“. Studenti su kroz anketu dali svoje viđenje trenutnog stanja u oblasti visokog obrazovanja, ali i dali sugestije na kojim segmentima treba raditi u narednom periodu.Glavni problemi koje su uočavali naše koleginice i kolege ticali su se infrastrukture objekata u kojima se odvijaju nastava i vježbe, što je naročito izraženo u zgradi tehničkih fakulteta u Podgorici i nedosljednje ili neadekvatne primjene stručne prakse na većini univerzitetskih jedinica, što je zakonska obaveza koja na svim studijskim programima treba da obuhvata 25% od ukupne strukture programa. Studenti su kao primjedbe iznijeli i visinu studentskih naknada (stipendije i krediti) i predložili povećanje iznosa, ali i nezadovoljstvo primjenom pravila studiranja i kvaliteta studija na nekim fakultetima, kao i primjedbu na kvalitet ishrane u studentskim menzama. Neadekvatni uslovi u računarskim salama i čitaonicama, te potreba da se ulože sredstva u njihovo renoviranje, kao i primjedba na dostupnost literature i činjenica da je ista zastarjela ili na nekim fakultetima na stranim jezicima, takođe, su problemi koje su notirali studenti obuhvaćeni sprovedenom anketom. Tako je SPUCG 2020.

godine organizovao panel diskusiju na temu (NE)priznavanje inostranih obrazovnih isprava kada smo ukazivali na hiperprodukciju diploma koje stižu sa ustanova čiji je kvalitet upitan i na kojima se lako dolazi do diploma. Tu je razgovarano i problemu rangiranja univerziteta.

I sada 2021.godine putem javnih časova ukazujemo na ključne probleme.

Neke od tema o kojima se primarno diskutovalo jesu:

1. Ulaganje u infrastrukturu kao jedan od prioriteta prethodnog i novog saziva Studentskog parlamenta UCG. Najčešća primjedba studenata je loša infrastruktura prostorija na fakultetima bila je i rezultat ankete iz aprila 2019. godine. Kada kiše počnu na tehničkim fakultetima, u zgradi fakulteta društvenih nauka stavljaju se kante za vodu kako sale ne bi poplavile. Isto je i sa zgradom akademija na Cetinju koja godinama ne može da se završi, a kada je jednim dijelom završena iste godine je procurio krov. Uslovi na fakultetima u Nikšiću su takođe katastrofalni.

Studenti ne mogu da prate nastavu zbog izuzetno niskih temperatura u salama.

2. Praktična nastava na fakultetima, koja se nedosledno sprovodi na svim fakultetskim jednicama, Praktičnu nastavu određenu u procentu od 25 % po semestru je jako teško kontrolisati i nadgledati a ponekad je nemoguće i izvesti. Neophodno je definisanje preciznih i detaljnih pravila i uslova obavljanja praktične prakse na UCG. Obzirom da ovakav način sprovođenja praktične nastave nije održiv, Studentski parlament UCG je spreman da ponudi i konkretna rješenja u vidu novog modela za sprovođenje ovog značajnog dijela visokog obrazovanja.

3. Rangiranje Univerziteta je problem koji je već duže vrijeme ukazivan. 

Zbog činjenice da nemamo adekvatno rangiranje ustanova visokog obrazovanja, studenti sa privatnih ustanova su često u prednosti u odnosu na naše sutdente. Godinama trpimo posledice vrlo nelojalne konkurencije diploma iz krajnje sumnjivih “univerzitetskih centara” u okruženju.

4. Problem hiperprodukcije diploma je trend koji već dugi niz godina na negativan način utiče na obrazovni sistem i tržište rada u našoj državi.

Naime, u pitanju je problem hiperprodukcije diploma koji, između ostalog, podrazumijeva i veliki broj diploma „uvezenih“ iz zemalja regiona i EU. U Crnoj Gori je u poslednjih 10 godina nostrifikovano oko

20 000 diploma od kojih dobar dio dolazi sa kvalitetnih univerziteta i koje svakako moraju biti prepoznate i na našem tržištu rada. Ipak, veliki broj diploma su, u najmanju ruku, sumnjivog kvaliteta. Nerijetko su stečene na univerzitetima koji, objektivno gledano, nisu kompatibilni sa našim tržištem rada i koji ne mogu naći svoju referentnu tačku u našem obrazovnom sistemu. Na ovaj način se drastično smanjuje kvalitet kadra zaposlenog kako u državnoj upravi tako i u privatnim kompanijama, a studenti našeg obrazovnog sistema se dovode u nepovoljan položaj.

5. Vrednovanje bachelor diplome na tržištu rada je problem naših studenata koji smo istkali takođe kao prioritetan. Još jedna posledica usvajanja zakona bez kompletnog usklađivanja dosadašnjeg pravnog okvira jeste i sistem visokog obrazovanja „3+2+3“ koji ne pronalazi podršku u pravnoj regulativi tržišta rada. Naime, studenti koji steknu Bachelor diplomu nakon uspješno završenih osnovnih studija stiču kvalifikaciju VI nivoa. S druge strane, akti o sistematizaciji organa javne uprave ali i firmi čiji je većinski vlasnik država Crna Gora za zapošljavanje zahtijevaju VII kvalifikacioni nivo. Pored ovoga, brojni zakoni koji regulišu angažovanje pripravnika (npr Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu), iz istih razloga uskraćuju diplomiranim studentima mogućnost da svoje usavršavanje nastave kao pripravnici u svojoj profesiji.  Na ovaj način, studenti su primorani da upišu dvogodišnje master studije kako bi ostvarili potreban nivo kvalifikacije i svoje znanje i potencijal plasirali na tržište rada.

6. Uslovi u menzi na koje studenti korisnici usluga JU „Dom učenika i studenata Podgorica“ već duže vrijeme ukazuju na uslove u menzi koja je sastavni dio seta usluga ove javne ustanove. Više je razloga za nezadovoljstvo studenata. Neki od njih su: higijena, raznovrsnost ponude ali i kvalitet iste. Očekujemo od uprave ove javne ustanove, a na kraju krajeva i od viših instanci, da se ovom problemu pristupi ozbiljno uz posebnu osjetljivost prema zahtjevima korisnika menze.

7. Visina studentskog kredita koji je  prema anketi Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (UCG) koja je sprovedena aprila 2019.

godine, istaknut je takođe kao jedan od ključnih problema. Osim toga Studentski parlament UCG je u prethodnom periodu dobio veliki broj molbi za povećanje visine studentskog kredita. Trenutni iznos kredita je 39 eura (trideset devet eura) i isplaćuje se svaka dva mjeseca u iznosu za dva mjeseca. Studenti smatraju da studentski kredit nije dovoljan za pokrivanje osnovih troškova tokom studiranja.

U narednom periodu nastavićemo sa organizacijom javnih časova putem kojih ćemo u direktnoj diskusiji osluškivati zahtjeve naših koleginica i kolega. Novi saziv Studentskog parlamenta UCG praktikovaće da jednom mjesečno održava javne časove za svoje koleginice i kolege. Danas su javni časovi rezultirali davanjem kontruktivnih predloga od strane naših koleginica i kolega.Ostvarena je zdrava akademska interakcija u pogledu diskusije još pitanja koja su se ticala kvaliteta nastave, uslovljavanja studenata prilikom polaganja, poštovanja pravila studiranja, realizacije nastave za vrjeme virusa Covid 19, kao i već navedenih problema koji su ključni. Ubrzo ćemo u organizaciji novog panela koji planiramo za kraj mjeseca razgovarati o aktuelnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, gdje sa zadovoljstvom očekujemo akademsku diskusiju svih zaintresovanih strana.

 

Sa poštovanjem,

Vaš SPUCG

 

Broj posjeta : 138