Rektorat, 06.11.2017

Predstavljene aktivnosti UCG za bolje pozicioniranje u Evropskom prostoru visokog obrazovanjaNa danas održanom proširenom rektorskom kolegijumu, vršilac funkcije rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić je pozvao novoimenovane rukovodioce stručnih tijela Univerziteta, kao i predstavnika Kancelarije za međunarodnu saradnju, da predstave dosadašnje aktivnosti i dalje korake u pogledu unapređenja pozicioniranosti Univerziteta Crne Gore u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Proširenom rektorskom kolegijumu prisustvovali su predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica, direktori instituta, dekani fakulteta i predsjednica Studentskog Parlamenta Univerziteta Crne Gore Sara Arianna Sehatlić.  

Koje će se aktivnosti  preduzeti u pogledu podizanja kvaliteta naučnih, stručnih i pedagoških doprinosa u okviru akademske zajednice, objasnila je predsjednica Naučnog odbora prof. dr Irena Orović.

„Jedan od osnovnih zadataka Naučnog odbora je da objektivno i dosljedno vrši evaluacije konkursnih materijala i na osnovu priložene dokumentacije formira mišljenje o naučnim/umjetničkim, stručnim i pedagoškim doprinosima kandidata“, kazala je prof. dr Orović.

Među aktivnostima navela je i pripremu prijedloga dodatnog definisanja pojedinih kriterijuma Mjerila za izbor u zvanje.

Profesorica Orović je kazala da će za akademsko napredovanje akcenat biti na publikacijama u  različitim naučnim disciplinama u cilju daljeg i intenzivnijeg razvoja nauke, kao i doprinos stimulisanju napretka pojedinca, Univerziteta, a samim tim i društvene zajednice u cjelini.

Naučni odbor će predložiti i kategorizaciju časopisa na Univerzitetu Crne Gore koji pripadaju međunarodnim bazama, ali i reviziju spiska renomiranih međunarodnih izdavača.

“U pripremi su nove sugestije Naučnog odbora vezano za primjenu Mjerila za izbor, te bodovanja referenci u klasifikacionoj bibliografiji”, dodala je profesorica Orović.

Predsjednik Centra za doktorske studije prof. dr Predrag Miranović govorio je o nužnosti redovnog održavanja sjednica tog tijela, ali i o donošenju plana organizacije nastave na doktorskim studijama na pojedinim univerzitetskim jedinicama i izvođenju zajedničke nastave iz predmeta metodologija naučno-istraživačkog rada na onim fakultetima gdje je to moguće.

On je kazao da Univerzitetu Crne Gore predstoji samoevaluacija, koja prethodi međunarodnoj evaluaciji od strane Evropske asocijacije Univerziteta. Samoevaluacija treba da sadrži mišljenje akademske zajednice koje treba da korespondira sa preporukama međunarodnih evaluatora, u maju 2018. godine.

Doc. dr Sanja Peković je predstavila aktivnosti Centra za studije i kontrolu kvaliteta, kao i plan narednih aktivnosti. Akcenat je, kazala je ona, na unapređenju kvaliteta studijskih programa kroz praksu, sklapanje novih ugovora nastavnim bazama i razvoj profesionalnih sposobnosti i vještina studenata, pa će shodno tome Centar obavljati monitoring studentskih praksi.

Važna je i povratna informacija studenata o kvalitetu nastave pa će Centar, u narednom periodu, nastojati da je prikupi kroz osavremenjivanje postupka anketiranja i unapređenje anketnog sadržaja. Ustanoviće se i otvoreni dani Centra za studente i akademsko osoblje.

Peković je, među aktivnostima za unapređenje kvaliteta istraživačkog rada, najavila usvajanje Kodeksa o utvrđivanju plagijarizma, upotrebu TURNITIN softvera za detekciju plagijata, kao i trening za unapređenje kvaliteta u istraživanju.

Usklađivanje sa evropskim standardima pospiješiće i saradnja sa studentima i osobljem koji su korisnici programa mobilnosti. Peković je najavila u decembru Info-dan sa Alumni Asocijacijom Studenata Zapadnog Balkana (WBAA), anketiranje i mobilizaciju 'evropskog' iskustva u kreiranju kvalitetnijih programa i akademskih performansi UCG.

Predstavnica Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Dragutinović je ukazala da kroz projekte i apliciranje za IPA, HORIZONT 2020, COST programe, pa i u partnerskoj ulozi, fakulteti i instituti Univerziteta Crne Gore mogu nadomjestiti nedostatke i postići bolji kvalitet nastavnog i istraživačkog procesa. Otvoreni konkursi ovih programa su objavljeni na sajtu Univerziteta Crne Gore.

Za sada, objasnila je Dragutinović, Kancelarija sprovodi aktivnosti u skladu sa Strategijom  internacionalizacije Univerziteta Crne Gore 2016 - 2020.