Konkurs za upis na doktorske studije na engleskom: „Održivi razvoj“
Konkurs za upis na doktorske studije na engleskom: „Održivi razvoj“

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni list Crne Gore, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19, 72/19, 74/20 i 104/21), člana 136 Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 337 - posebno izdanje, 2015. god.), člana 27 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 447, 2018. god.) i člana 7 Pravila doktorskih studija (Bilten UCG, br. 513, 2020. god.), a u vezi sa Odlukama Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02–301/1, od 8. 9. 2021. god, i br. 02–301/2-1, od 29. 9. 2021. god, Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE NA ENGLESKOM JEZIKU

U INTERDISCIPLINARNOJ OBLASTI „ODRŽIVI RAZVOJ“

(ERASMUS+ CBHE Project 598465-EPP-1-2018-1-ME-EPPKA2-CBHE-SP)

za studijsku 2021/2022. godinu

 

 

 1. Broj kandidata i visina školarine:

Predviđen je upis 15 kandidata u studijskoj 2021/2022. godini, prema Odluci Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, br. 02-301/1, od 8. 9. 2021. godine.

Visina školarine na doktorskim studijama, za studente upisane studijske 2021/2022. godine, je utvrđena Odlukom Upravnog odbora, broj 02–301/2-1, od 29.09.2021. godine, i iznosi 250.00 eura po semestru za sve studijske programe. Istom Odlukom je utvrđeno da studenti na studijskom programu Održivi razvoj ne plaćaju naknadu za studiranje u prvoj godini studija (2021/2022. god.), saglasno preuzetim obavezama Univerziteta Crne Gore iz međunarodnog sporazuma (ERASMUS+ CBHE Project 598465-EPP-1-2018-1-ME-EPPKA2-CBHE-SP).

 

 1. Uslovi upisa:

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra/mastera, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita, iz sledećih oblasti:

- tehničke nauke,

- biotehničke nauke,

- prirodno-matematičke nauke,

- multidisciplinarne nauke, kompatibilne sa predloženim programom,

- biomedicinski inženjering i

- medicinske nauke.

Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. 

Za upis na doktorske studije Održivi razvoj je neophodno znanje engleskog jezika na nivou B2, u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike.

Stranac se može upisati na studijski program doktorskih studija pod istim uslovima kao i crnogorski državljanin, uz prethodno priznavanje inostrane obrazovne isprave ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija, koja je uslov za upis.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom na prethodnom nivou studija, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

 

 1. Dokazi:

Kandidat podnosi:

 • ovjerenu kopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita,
 • uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom/master studijskom programu,
 • izvod iz matične knjige rođenih i
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (najmanje nivo B2).

 

 1. Rokovi za upis:

Prijava sa odgovarajućim dokazima se podnosi u Studentskoj službi Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, zaključno sa 12. 11. 2021. godine (do 14h).

Po obavljenom rangiranju, biće objavljena preliminarna rang-lista prijavljenih kandidata. Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Odboru za doktorske studije Univerziteta Crne Gore, u roku od 48h od trenutka objavljivanja rang liste.

Nakon objavljivanja konačne rang-liste, upis kandidata će se obaviti do 19. 11. 2021. godine.

Početak nastave je 22. 11. 2021. godine.

 

 1. Informacije:
 2. Centar za doktorske studije: doktorskestudije@ucg.ac.me
 3. Studentska služba Građevinskog fakulteta: ssgf@ucg.ac.me
 4. mards.ucg.ac.me, www.mards.ucg.ac.me/PhD
 5. ucg.ac.me

 

 

Tekst konkursa na engleskom jeziku dostupan je na sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me i na sajtu MARDS projekta https://www.mards.ucg.ac.me/PhD/

 

                                                                                        Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.