Rektorat

Predstavljena 24 Erasmus + projekta na Univerzitetu Crne Gore i mogućnosti zajedničkog djelovanja
Trenutno aktivna 24 Erasmus + projekta na Univerzitetu Crne Gore predstavili su rukoviodici projekata sa fakulteta UCG, na sastanku održanom u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, sa ciljem razmjene iskustava, uvezivanjem kompatibilnih projekata i efikasne mobilizacije postojećih resursa.

Na otvaranju prezentacija, prorektor za internacionalizaciju prof. dr Sanja Peković kazala je da univerziteti danas imaju izmijenjenu ulogu u odnosu na tradicionalnu.

"Promjena paradigme nauke  dovela je do toga da je univerzitetsko obrazovanje prešlo u instrumentalno i praktično upotrebljivo za rješavanje nagomilanih problema u društvu i ekonomiji", kazala je prorektorica Peković. Danas, dodala je, univerziteti predstavljaju pokretačku snagu kako na polju obrazovanja tako i na polju inovacija, a upotreba stečenog znanja je referentna tačka za studente i za profesore.

"Univerzitet Crne Gore posluje u skladu sa modernim trendovima i teži otvorenosti ka EU i međunarodnim istraživačkim i inovacionim tržištima, omogućavajući studentima profesionalni, a profesorima naučni razvoj. Okretanje ka internacionalizaciji, evropskim i međunarodnim standardima, i usvajanje pozitivnih praksi drugih visokoškolskih ustanova, UCG je pretočio u Strategiju razvoja 2019-2024 i najnoviju Strategiju internacionalizacije UCG za period 2021 – 2026, čiji zajednički imenilac jeste jačanje i razvoj profila UCG, a time i povećanje međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti Univerziteta Crne Gore, a krajnji rezultat jeste obezbjeđivanje visokokvalitetnog obrazovanja, kao i naučnih i umjetničkih dostignuća Univerziteta utemeljenih na društvenim i ekonomskim potrebama Crne Gore, i šire", kazala je prorektorica Peković.

Rukovodioci 24 Erasmus + projekata su predstavili realizovane aktivnosti i konkretne rezultate koji su proizašli iz projekata na dobrobit, ne samo fakulteta, već i lokalnih zajednica i crnogorskog društva, predstavljajući i iskustva iz saradnje sa međunarodnim partnerima.

Takođe, ukazano je na nove ideje i potencijalno pokretanje novih projekata kroz uvezivanje više organizacionih jedinica, sa iskustvima u različitim oblastima.

Cilj današnjeg okupljanja bio je osnaživanje interdisciplinarnog pristupa rješavanju izazova sa kojima se susrijeću visokoškolske ustanove i obrazovani sistem, a u cilju  osnaživanja uloge univerziteta kao vodeće nacionalne naučnoistraživačke institucije i pozicioniranja u centru održivog i socio-kulturnog razvoja u zemlji, i šire.

FOTO ALBUM

 

Prezentacije rukovodilaca predstavljenih projekata dostupne su na linkovima: 

 1. MLEUIM – Jean Monnet Module in Law of the EU Internal Market - Pravni fakultet
 2. CEP - Jean Monnet Centar izvrsnosti: The Challenges of the Enlargement Policy: EU versus China's diplomacy in Western Balkans - Ekonomski fakultet
 3. ANETREC – Academic network supporting EU policies towards Western Balkans with emphasis on regional cooperation based on reconciliation - Fakultet političkih nauka
 4. STAND – Strengthening university autonomy and increasing accountability and transparency of Western Balkans Universities - Rektorat
 5. KEY – Keep Educating Yourself - Filozofski fakultet
 6. DUALMON – Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro higher education - Ekonomski fakultet
 7. MARDS – Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania - good practice paradigm – Rektorat
 8. HarISA – Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture - Biotehnički fakultet
 9. SWARM – Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders - Građevinski fakultet
 10. MEP&M –Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management - Pomorski fakultet Kotor
 11. TRAFSAF – Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies - Mašinski fakultet 
 12. SMARTEL – Improving the process of education through development of e-learning multimedia platform and smart classrooms - Rektorat
 13. ReFLAME – Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro - Filološki fakultet
 14. DigNest – Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro - Rektorat
 15. GEOBIZ – Učenje zasnovano na problemima u poslovanju u cilju dostizanja akademske izvrsnosti u oblasti geoinformatike - Filozofski fakultet
 16. ENEMLOS – Enhancing the Employability of Law Students through Practical Education - Pravni fakultet
 17. e-VIVA – Jačanje i provjera kompetencija vezanih za posao u raznolikim okruženjima učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana - Mašinski fakultet
 18. SUCCESS – Sustainable University - Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability (SUCCESS) -  Rektorat/Mašinski fakultet
 19. KnowHub – Obnavljanje veza univerziteta i preduzeća u cilju pospješivanja regionalnih inovativnih i preduzetničkih aktivnosti - Mašinski fakultet
 20. BLUEWBC – Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana -Pomorski fakultet
 21. RiskMan – Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans - Institut za biologiju mora
 22. SWOST – Sport Without Stereotypes - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
 23. EUFITMOS – European Fitness Monitoring System - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
 24. IESP – Fostering Internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Strategic Planning - Rektorat 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 111

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.