Rektorat, 13.03.2017

Zdravi stilovi života na Fakultetu za sportZdravi stilovi života na Fakultetu za sport

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore posvećuje značajnu pažnju promociji zdravih stilova života kroz studijske programe koji su usklađeni sa studijskim programa na istim i srodnim evropskim fakultetima. O zdravim stilovima života i stvaranju kadra koji će odgovoriti na potrebe društva razgovarali smo sa  doc dr Draganom Krivokapićem, sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.  

 

U školama se počeo izučavati predmet zdravi stilovi života. Koliko je važno da se djeca, a i oni u starijem dobu, usmjeravaju u tom pravcu?

Kad je u pitanju predmet Zdravi stilovi života treba poći od činjenice da je zdravlje najveća vrijednost svakog pojedinca i najvažniji resurs svakog društva. Iako ne možemo da utičemo na svoj genetski potencijal, kad je u pitanju sopstveno zdravlje, možemo da izaberemo zdrav način života što podrazumijeva aktivnu ulogu svakog pojedinca u očuvanju svojeg zdravlja, odgovorno ponašanje prema sebi, zatim prema drugim ljudima i svakako prema životnoj sredini. Zdrav način života nije nešto što nam je dato, urođeno, već mora da se uči i razvija tokom života. Iz tog razloga se u završnim razredina crnogorskih osnovnih škola od 2008. godine uvodi ovaj predmet kao izborni, a nedugo nakon toga ulazi i u programe srednjih škola.

Savremeni čovjek živi drugačijim životom nego prije nekoliko decenija kada se još uvijek nije prepoznavala potreba za uvođenjem ovog predmeta u školske programe. Ubrzani razvoj digitalne tehnologije koju su pratila naučna i tehnološka otkrića dovodi do umanjenja fizičke aktivnosti današnjeg čovjeka i ekspanzije pasivnih stilova života, koji uz druge prateće uticaje narušavaju čovjekov zdravstveni status.

Zdravi stilovi života kao predmet treba da, prije svega kod mladih doprinese razumijevanju važnosti održanja i unapređenja zdravlja i da im pomognu u ovladavanju vještinama zdravog načina života.

Vi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore predajete taj predmet. Kakva su dosadašnja iskustva? Kakvo je interesovanje studenata za taj predmet?

Predmet Zdravi stilovi života je uveden na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje od studijske 2011/12. godine, dakle nedugo pošto je postao jedan od izbornih predmeta u našim osnovnim školama. Kao nastavnik koji predaje predmet Zdravi stilovi života od njegovog uvođenja na akademskom studijskom programu Fizička kultura i primijenjenom studijskom programu Sportsko novinarstvo, primjećujem da je za taj predmet interesovanje studenata iz godine u godinu sve veće, što je vidljivo kroz redovno uključivanje studenata u aktivnu diskusiju, pa ponekad i u argumentovane rasprave u kojima često učestvuje veći broj studenata. Najčešće studenti iznose primjere koji se djelimično ili u cjelini podudaraju sa prihvaćenim oblicima ponašanja koji doprinose zdravijim životnim stilovima.

Na Fakultetu će od jeseni biti organizovan i studijski program Zdravi stilovi života. Čini se da Fakultet i UCG ne zaostaju za svjetskim trendovima u ovoj oblasti....

Univerzitet Crne Gore u toku posljednjih nekoliko godina sve intenzivnije preduzima niz značajnih mjera kojima se koncepcija rada svih univerzitetskih jedinica programski usklađuje sa nastavnim planovima i programima studija na istim i srodnim fakultetima u Evropi. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje je u skladu sa pomenutom koncepcijom Univerziteta  preduzeo niz postupnih koraka koji će omogućiti uporedivost naših studijskih programa sa Evropskim kvalifikacionim okvirom, i stvaranju kadra koji će odgovoriti potrebama društva.

Od naredne 2017/18. studijske godine na osnovnim akademskim studijama Fizička kultura i zdravi stilovi života, jedan od dva ponuđena modula biće modul: Zdravi stilovi života, dok će jedan od dva akademska magistarska studijska programa biti: Fizička kultura i zdravi stilovi života. Ovaj podatak možda najbolje ilustruje u kojoj mjeri se na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje posvećuje pažnja promociji zdravih stilova života kroz navedene studijske programe koji su u velikoj mjeri koherentni sa koncepcijama i nastavnim planovima studijskih programa na istim i srodnim evropskim fakultetima.

Ako se uzme sve rečeno u obzir, kakva je vaša poruka mladima? 

 

Imajući u vidu da je već svima očigledno da mlade generacije sve više provode slobodno vrijeme na pasivan način, sjedeći prekomjerno ispred računara i televizora, okruženi daljinskim upravljačima i držeći neprekidno mobilne telefone u rukama, poručio bih našoj omladini sljedeće: Što više kretanja i boravka na čistom vazduhu; više druženja i međusobne komunikacije umjesto formalnih i površnih kontakata preko društvenih mreža; razvijanje međusobne saradnje, tolerancije i timskog rješavanja problema; umanjenje i potpuno otklanjanje vršnjačke agresije u školama; formiranje znanja o zdravoj ishrani i njihovo prihvatanje; usvajanje znanja o pozitivnom uticaju rekreativnih aktivnosti na očuvanje i poboljšanje zdravlja kao i stvaranje odgovarajućih navika; redovna preventivna kontrola zdravstvenog statusa i sl.