Javni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2024/25. godinu
Javni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2024/25. godinu

Univerzitet Crne Gore raspisao je danas Javni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2024/25. godinu. Oglas, s  tabelarnim spiskom predmeta, dostupan je na sajtu Univerziteta, na linku Eksterni oglas. 

Pravo prijave na javni oglas imaju lica sa akademskim zvanjem, istaknuti stručnjaci iz prakse/istaknuti alumnisti, sa stepenom doktora nauka, odnosno istaknuti umjetnici, čija je oblast naučnog, odnosno umjetničkog rada srodna navedenim predmetima.

Kandidati se mogu prijavljivati na grupu predmeta. 

Odluku o angažovanju istaknutog stručnjaka/alumniste, odnosno istaknutog umjetnika iz prakse, donosi Senat, na prijedlog vijeća organizacione jedinice, a na osnovu izvještaja komisije iz oblasti angažovanja, koju imenuje dekan.

Za određene nastavne discipline za koje se po međunarodnim standardima zahtijeva posebna kompetencija, pravo prijave na oglas imaju i istaknuti stručnjaci iz prakse sa najmanje VII nivoom Nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan, odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPKa) 

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose: biografiju, spisak referenci i dokaz o ispunjenosti uslova  (za lica sa akademskim zvanjem-važeću odluku o izboru u zvanje, za istaknute stručnjake iz prakse/istaknute alumniste-diplomu o stečenom akademskom stepenu doktora nauka, odnosno  rješenje  nadležnog organa o priznavanju inostrane obrazovne isprave, ukoliko je ista  stečena  na univerzitetatima van Crne Gore). 

Odluku o angažovanju donosi Senat Univerziteta Crne Gore, na predlog vijeća matične organizacione jedinice Univerziteta, a na osnovu izvještaja komisije koju čine nastavnici iz oblasti angažovanja. 

Prilikom odlučivanja o izboru kandidata vodiće se računa o naučnim odnosno umjetničkim referencama kandidata, prvenstveno radovima objavljenim u referentnim naučnim časopisima, odnosno reprezentativnim referencama u umjetničkoj oblasti kojoj pripadaju predmeti za koje se konkuriše. 

Nakon donošenja odluke, sa licima koja nisu zaposlena na Univerzitetu zaključuje se ugovor o izvođenju nastave za jednu studijsku godinu. 

Kandidati podnose prijave na Oglas organizacionim jedinicama za čije predmete konkurišu (sa preciznim navođenjem predmeta za koje konkurišu, studijskim programom i fakultetom na kojem konkurišu), kao i ostalu navedenu dokumentaciju. 

Nepotpune i neblagovremene  prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas je otvoren do 19. jula 2024. godine.

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.