Rektorat, 27.04.2018

SaopštenjeSaopštenje

Plagijat je definisan Zakonom o visokom obrazovanju kao svako preuzimanje autorizovanog rada ili materijala bez označavanja da se radi o tuđem autorskom dijelu ili dijelu tog dijela ili sprovođenje druge slične radnje predstavljajući ga kao svoje autentično djelo.

Zakon je, takođe, propisao da se postupak utvrđivanja plagijata uređuje statutom ustanove visokog obrazovanja, u skladu sa posebnim zakonom. Statutom Univerziteta Crne Gore normirano je da prethodni postupak za utvrđivanje plagijata sprovodi posebna komisija koju imenuje Senat, da je postupak hitan i da se sprovodi uz dužno poštovanje prava svih učesnika, te da se saznanja i informacije prikupljene u toku postupka smatraju povjerljivim do njegovog okončanja, a konačnu odluku donosi Senat.

Kako posebni zakon u oblasti akademskog integriteta još uvijek nije donijet, a imajući u vidu da plagijarizam u visokom obrazovanju predstavlja problem sa kojim se suočava cjelokupna akademska zajednica na međunarodnom nivou, Univerzitet Crne Gore je u cilju jačanja akademskog integriteta i  kvaliteta visokog obrazovanja nabavio softver iThenticate za utvrđivanje plagijata, a Senat donio odluku kojom se uređuje način njegovog korišćenja, definiše evaluacija primijenjenih metoda na opseg i kategorije publikacija/dokumenata koji su predmet kontrole, kao i lica na koja se ova odluka odnosi (akademsko osoblje i lica sa naučnim i istraživačkim zvanjima, koji su zaposleni na Univerzitetu Crne Gore i studenti Univerziteta Crne Gore).

Na ovaj način, Senat je kao najviše akademsko tijelo, iako trenutno bez potpune zakonske regulative za sprovođenje postupka utvrđivanja plagijata, iskazao spremnost da učini prvi korak na planu sprječavanja navedene pojave, kroz donošenje odluke o korišćenju softvera, koji osim uloge za prevenciju plagijata kao primarni cilj u ovoj fazi njegove primjene, ima za cilj da doprinosi i unapređenju sveukupne akademske kulture i naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu Crne Gore. 

Za konkretan slučaj magistarske teze mr Alekse Bečića ističemo da je cjelokupni postupak, od prijave teze do odbrane rada 2014. godine, sprovođen na Ekonomskom fakultetu, pred komisijom i mentorom koji su imenovani od strane Vijeća Fakulteta. Monitoring magistarskih studija od sredine 2015. godine ustanovljen je kao jedna od nadležnosti Odbora u okviru Centra za studije i kontrolu kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore, tako da ovaj organ, kao ni drugi organi Univerziteta, shodno tada važećoj pravnoj legislativi, nije bio nadležan ni po jednoj fazi ovog postupka. Radi očuvanja svog integriteta kao naučno - obrazovne ustanove, Univerzitet Crne Gore će u skladu sa važećom pravnom regulativom i u granicama nadležnosti svojih organa sprovesti odgovarajući postupak.