Rektorat, 04.07.2018

Interni oglas za angažovanje u nastavi  za studijsku 2018/19. godinuInterni oglas za angažovanje u nastavi  za studijsku 2018/19. godinu

Univerzitet Crne Gore objavio je danas Interni oglas za angažovanje u nastavi  za studijsku 2018/19. godinu. 

Pravo prijave na Oglas imaju lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore i lica sa akademskim zvanjem u statusu kliničara koji su angažovani na Medicinskom fakultetu, po osnovu ugovora o dopunskom radu, a koji su iz iste ili srodne oblasti.

Pravo prijave imaju i saradnici sa doktoratom, i saradnici za umjetničke discipline u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore, pri čemu prijava mora sadržati i koprijavu nastavnika-mentora predmeta.

Saradnik treba da ima važeći ugovor za studijsku 2018/19. godinu, odnosno da ispunjava uslove za saradnički status u studijskoj 2018/19. godini.

Zainteresovani kandidati podnose prijave Rektoratu UCG.

Uz prijavu se prilaže odluka o izboru u zvanje, kratki izvod iz bibliografije i ugovor o radu za saradnike.

Prijave kandidata razmatraju i podnose prijedlog Senatu matična vijeća. Prijedlog mora biti obrazložen, uz ocjenu ispunjenosti uslova.

Oglas je otvoren do 08 jula 2018 godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Dokumenti