Rektorat, 29.11.2018

Studijski programi Univerziteta Crne Gore  usklađeni sa programima EU univerziteta uz podršku programa Tempus/Erasmus+Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) i nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori organizovali su na Univerzitetu Crne Gore sastanak sa rukovodiocima projekta koji za temu imaju razvoj kurikuluma. Sastanku su prisustvovali gđa Giulia Moro, projektni menadžer u Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizuelnu  umjetnost i kulturu, i prof.dr Danilo Nikolić, rektor Univerziteta Crne Gore.  

„Sa investicijom od preko 13 miliona eura kroz programe Tempus III i Tempus IV, možemo reći da je ovaj program pružio Univerzitetu Crne Gore značajnu pomoć u izgradnji kapaciteta i reformi visokog obrazovanja. Nakon dvije decenije, podrška se nastavlja kroz program Erasmus+.  Kroz realizaciju projekata koji se bave reformom kurikuluma, kvalitet obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore je značajno poboljšan i diversifikovan, bilo da je riječ o uvođenju novih studijskih programa kao što su Inkluzivno obrazovanje, Mehatronika i Pomorska elektrotehnika, ili reformi i modernizaciji postojećih studijskih programa kao što su Visoka medicinska škola, Energetska efikasnost, Nautika i Brodomašinstvo.  Takođe, integrisani studij Arhitektura, reformisan je uz pomoć sredstava Evropske komisije i usklađen sa evropskim direktivama“, istakao je rektor Univerziteta Crne Gore, prof.dr Danilo Nikolić u uvodnom obraćanju.

Rektor Nikolić je saopštio i da su studijski programi Univerziteta Crne Gore modernizovani i usklađeni sa programima koji se realizuju na evropskim univerzitetima, primjenjujući preporuke i iskustva partnerskih univerziteta iz EU zemalja. Tri studijska programa na Pomorskom fakultetu Kotor dobili su i međunarodnu akreditaciju. 

Najveći broj projekata za koje je odobreno finansiranje od strane Evropske komisije se bave temom razvoja kurikuluma, gdje su crnogorske visokoobrazovne institucije koordinatori ili partneri. Sastanak je imao za cilj da se sagledaju prednosti i prepreke u implementaciji ovakvih projekata, razmjene dobra iskustva, naročito sagledaju izazovi sa kojima se projektni timovi mogu susresti u implementaciji planiranih aktivnosti (akreditacija), kao i da razmotri njihovo mjesto u sistemu visokog obrazovanja i njegovom strateškom okviru.   

Pored rektora Nikolića, sastanku su prisustvovali i gđa Vanja Drljević, koordinator nacionalne Erasmus+ kancelarije i prof.dr Nataša Kostić, prorektorica Univerziteta Crne Gore.

U okviru posjete gđe Giulie Moro Crnoj Gori, planiran je i sastanak sa lokalnim koordinatorima novoodabranih projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju iz konkursnog roka 2018.godine. Sastanak ima za cilj upoznavanje sa novim projektima prije početka same implementacije. Na sastanku će biti riječi i o finansijskim pravilima koja se odnose na pomenutu generaciju projekata.