Rektorat, 05.12.2018

O novim Pravilima o međunarodnoj mobilnosti studenata za RTCGO novim Pravilima o međunarodnoj mobilnosti studenata za RTCG

Prorektorica Univerziteta Crne Gore prof. dr Nataša Kostić je za Televiziju Crne Gore govorila o novim Pravilima o međunarodnoj mobilnosti studenata koja će omogućiti visokoškolcima da obavljaju stručnu praksu  u inostranstvu. 

Odgovore profesorke Kostić, pripremljene za drugi Dnevnik RTCG, objavljene 4.12.2018, prenosimo u cjelosti.

 

 

RTCG: Koliko je do sada domaćih i stranih studenata učestvovalo u programima razmjene na Univerzitetu Crne Gore?

PROF. DR NATAŠA KOSTIĆ: Od 2013. godine 513 studenata Univerziteta Crne Gore je koristilo programe mobilnosti i steklo iskustvo studiranja na partnerskim univerzitetima u inostranstvu.

Po broju korisnika programa mobilnosti, među kojima su programi CEEPUS, Mevlana, Best of South and East, Erasmus Mundus i Erasmus+, studenti su najviše koristili Erasmus+ program kreditne mobilnosti.

KadImagea je riječ o stranim studentima, 117 studenata inostranih partnerskih univerziteta je kroz programe mobilnosti u posljednjih pet godina boravilo na nekom od fakulteta Univerziteta Crne Gore.“ 

RTCG: Šta  omogućavaju pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata?

PROF. DR NATAŠA KOSTIĆ:Pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata Univerziteta Crne Gore omogućavaju studentima da dio obaveza iz studijskog programa ostvare na univerzitetu u inostranstvu ili da obave stručnu praksu u inostranstvu, u institucijama visokog obrazovanja sa kojima Univerzitet ima ugovore o saradnji.

Univerzitet Crne Gore ima više od 130 bilateralnih ugovora o saradnji sa univerzitetima iz više od 30 zemalja, kao i 78 međuinstitucionalnih ugovora sa evropskim univerzitetima u okviru Erasmus+ programa kreditne mobilnosti. Studenti mogu da koriste i druge programe mobilnosti, kao što su Centralnoevropski program razmjene za studente (CEEPUS), Mevlana program razmjene za studente, stipendije programa Best of South and East, stipendije Njemačke službe za akademsku razmjenu, kao i brojne druge mogućnosti.

Period u kojem se ostvaruje mobilnost može biti najduže tri semestra, u zavisnosti od uslova propisanih institucionalnim sporazumom po osnovu kojeg se ostvaruje mobilnost.

Student može više puta učestvovati u različitim programima mobilnosti u toku istog ciklusa studija, s tim da ukupno trajanje mobilnosti ne može biti duže od polovine trajanja studijskog programa koji je upisao.

Programe mobilnosti na nivou Univerziteta sprovodi i administrira Centar za međunarodnu saradnju, kao i prodekani za međunarodnu saradnju na fakultetima. Uslovi i rokovi za konkurisanje objavljuju se na internet stranici Univerziteta i Centra za međunarodnu saradnju.

Pravo konkurisanja imaju svi studenti Univerziteta, na sva tri ciklusa studija, izuzev studenata prve godine, a studenti sa invaliditetom imaju prednost na konkursima programa mobilnosti.

Studentu se odobrava mobilnost ako postoji srodnost između studijskih programa institucije domaćina, tj. inostrane institucije visokog obrazovanja, i Univerziteta Crne Gore, odnosno njegove organizacione jedinice. Srodnost podrazumijeva da su znanje, vještine i kompetencije koji se stiču napredovanjem u toku programa mobilnosti na instituciji domaćinu uporedivi sa onima koji se stiču na matičnoj instituciji.

Nakon što je student odabran za program mobilnosti za studijski boravak, zaključuje se ugovor o studiranju između studenta, matične institucije i institucije domaćina. Ukoliko je student odabran za program mobilnosti za stručnu praksu, zaključuje se ugovor o stručnoj praksi između studenta, matične institucije, institucije domaćina i ustanove ili kompanije u kojoj se obavlja stručna praksa.

Potpisivanjem ovih ugovora matična institucija se obavezuje da će studentu priznati sve predmete navedene u ugovoru o studiranju, odnosno obavljenu stručnu praksu navedenu u ugovoru o stručnoj praksi, i verifikovati postignute rezultate na istovjetan način kao za studenate koji nijesu koristili program mobilnosti.

Dakle, po završetku dijela studijskog programa na inostranoj instituciji visokog obrazovanja, student Univerziteta Crne Gore nastavlja studije na matičnoj instituciji i prenosi kredite za uspješno položene ispite, a priznavanje se ostvaruje na osnovu prethodno potpisanog ugovora o studiranju.  Tokom perioda mobilnosti student zadržava status koji je na Univerzitetu imao prije odlaska.

Pravilima o međunarodnoj mobilnosti studenata regulišu se i prava i obaveze stranih studenata koji dio obaveza iz studijskog programa ili stručnu praksu obavljaju na Univerzitetu Crne Gore kao instituciji domaćinu. Izbor studenata vrši njihova matična institucija, a mobilnost se odobrava ako postoji srodnost između studijskih programa partnerske institucije i Univerziteta, odnosno njegove organizacione jedinice, kao i dovoljan kapacitet za prijem studenta. Strani student ima prava i obaveze studenta Univerziteta, osim ako sporazumom nije drugačije određeno. U cilju pružanja informacija stranim studentima o mogućnostima i uslovima studiranja na Univerzitetu Crne Gore, svi fakulteti na svojim internet stranicama objavljuju osnovne informacije o studiranju na engleskom jeziku.

RTCG: Šta je novo u odnosu na ranija Pravila?

PROF. DR NATAŠA KOSTIĆ: Senat Univerziteta Crne Gore je nedavno usvojio nova Pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata. Ovim Pravilima je predviđeno formiranje Komisije za mobilnost na svakoj organizacionoj jedinici Univerziteta. Ova Komisija pomaže studentu pri zaključivanju ugovora o studiranju odnosno ugovora o stručnoj praksi pružajući stručnu pomoć u upoređivanju i procjeni usklađenosti studijskih programa matične institucije i institucije domaćina. Time je studentima, u odnosu na ranija Pravila, olakšan proces odabira odgovarajućeg studijskog programa za ostvarivanje mobilnosti.

Novim Pravilima studentu je omogućeno i priznavanje obavljene stručne prakse u inostranstvu, tj. u instituciji domaćinu odnosno ustanovi ili kompaniji u kojoj se praksa realizuje. Pravo da konkurišu za ovu vrstu mobilnosti naši studenti imaju u okviru Erasmus+ programa mobilnosti, na svim univerzitetima koji u okvru ovog programa nude takvu mogućnost, kao i u okviru programa Best of South and East na Univerzitetu u Gracu. Pravilima o mobilnosti reguliše se postupak odobravanja obavljanja stručne prakse u inostranstvu, kao i postupak priznavanja nakon povratka na matičnu instituciju.  

Novina u odnosu na ranija Pravila o mobilnosti je što se svi studenti na svim ciklusima studija, osim studenata prve godine, mogu prijavljivati za programe mobilnosti bez uslovljavanja u pogledu određenog broja prethodno stečenih ECTS kredita tokom studija, što je ranijim Pravilima bilo drugačije određeno. Osnovni razlog za ovu izmjenu je usklađivanje sa smjernicama Erasmus+ programa mobilnosti, kao i naše opredjeljenje da podstaknemo i studentima olakšamo sticanje međunarodnog iskustva studiranja, koje je za današnjeg akademskog građanina od neprocjenjive vrijednosti. Sa istim ciljem novim Pravilima istaknut je i princip maksimalne fleksibilnosti koji se primjenjuje prilikom procjene usklađenosti studijskih programa dvije institucije.

Nadamo se da će studenti Univerziteta Crne Gore biti u prilici da maksimalno iskoriste mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/221678/studenti-ce-moci-na-praksu-i-u-inostranstvo.html 

Dokumenti