Rektorat, 13.12.2018

Saopštenje Univerziteta Crne GoreSaopštenje Univerziteta Crne Gore

Kako se u pojedinim medijima i dalje predočavaju pogrešna tumačenja i interpretacije u vezi sa ispravnošću obračuna zarada na Univerzitetu Crne Gore, smatramo značajnim da saopštimo da se rektor Univerziteta Crne Gore, prof.dr Danilo Nikolić, sa saradnicima, sastao se sa Univerzitetskim odborom sindikata Univerziteta Crne Gore 28.11.2018. godine, na ovu temu.

Zabilješku sa održanog sastanka, potpisanu od strane rektora Univerziteta Crne Gore, prof.dr Danila Nikolića, i predsjednika Sindikata Univerziteta Crne Gore, gdina Vukašina Zogovića, dostavljamo na uvid javnosti.

Ovim putem ističemo i činjenicu da je rukovodstvo Univerziteta još na početku svog mandata konstatovalo da Kolektivnim ugovorom za Univerzitet Crne Gore i Pravilima studiranja nisu na pravi način tretirane specifičnosti pojedinih studijskih programa i naučnih oblasti, te da se na rješenjima kontinuirano radi u okviru datih mogućnosti, zakonskih okvira, propisanih procedura i relevantnih univerzitetskih tijela.

REKTORAT

UNIVERZITET CRNE GORE

Dokumenti