Rektorat, 01.02.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti u svojini Univerziteta Crne GoreX

UNIVERZITET CRNE GORE

objavljuje

 

JAVNI POZIV  br. 01-357/19

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U SVOJINI

UNIVERZITETA CRNE GORE

 

 

Predmet Javnog poziva je prodaja stanova u poslovno-stambenom objektu »Unistan II« u Podgorici,ul. Studentska b.b, LN 4687 KO Podgorica I, objekat br. 1, kat. parcela 1372/33, i to :

 

 1. stambenog prostora PD 74, spratnost P6, lamela 7, površine 74 m²;
 2. stambenog prostora PD 79, spratnost P7, lamela 7, površine 75 m²;
 3. stambenog prostora PD 80, spratnost P7, lamela 7, površine 75 m²;
 4. stambenog prostora PD 83, spratnost P7, lamela 7, površine 74 m²;
 5. stambenog prostora PD 84, spratnost P7, lamela 7, površine 74 m².

 

Stanovi se prodaju u viđenom stanju, sa stepenom gotovosti 100%.

Zgrada ima upotrebnu dozvolu.

 

Pravo učešća na tenderu imaju sva pravna i fizička lica.

 

Prodaja stanova se vrši putem prikupljanja ponuda. Ponuda mora da sadrži:

 • podatke o ponuđaču (za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte/pasoša; za pravna lica: naziv i sjedište, potvrda o registraciji);
 • ponuđenu cijenu izraženu u eurima, po m2;
 • dokaz o izvršenoj uplati depozita u visini od 5% od vrijednosti ponude.

 

Depozit se uplaćuje na račun Univerziteta Crne Gore, kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica br. 510-10115-56. Troškove prenosa depozita snosi ponuđač.

 

Ako je ponuda nevažeća ili nije prihvaćena depozit se vraća ponuđaču u roku od sedam dana od isteka roka za utvrđivanje tender liste. Ponuđaču čija je ponuda prihvaćena depozit se uračunava u cijenu. Ukoliko ponuđač čija je ponuda prihvaćena ne potpiše ugovor u utvrđenom roku ili ne izvrši uplatu prodajne cijene u ugovorenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita.

 

Rangiranje i ocjena ponuda vrši se na osnovu kriterijuma: ponuđena cijena.

Kriterijum ponuđena cijena .............. 100 bodova

 

Najviša ponuđena cijena vrednuje se sa maksimalnim brojem bodova, a bodovanje ostalih ponuda određuje se proporcionalno u odnosu na najvišu ponuđenu cijenu.

 

Ako dvije ili veći broj ponuda za istu stambenu jedinicu imaju jednak broj bodova po osnovu kriterijuma za izbor najpovojnije ponude prednost ima ponuđač koji je dao ponudu za veći broj stambenih jedinica.

 

Ako dvije ili veći broj ponuda za istu stambenu jedinicu imaju jednak broj bodova po osnovu kriterijuma za izbor najpovojnije ponude, Tenderska komisija će pozvati ponuđače čije ponude imaju jednak broj bodova i izbor obaviti žrijebom. Žrijebanje obavlja predsjednik Tenderske komisije.

 

Minimalna (početna) cijena 1m² stambenog prostora utvrđena je u iznosu od 1.010,00 eura.

 

Način plaćanja kupoprodajne cijene: odjedanput, u roku do 7 dana od dana zaključenja ugovora.

 

Tender je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore i na internet stranici Univerziteta Crne Gore, zaključno sa 18. februarom 2019. godine, do 14h.

 

 

Ponude se dostavljaju neposrednom  predajom, u zatvorenoj koverti, sa naznakom »za Javni poziv br. 01-357/19)«, na adresu: Rektorat Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Cetinjska br. 2, kancelarija arhive, svakog radnog dana od 10-14h, zaključno sa 18. februarom 2019. godine, do 14h.

 

Podnesene  ponude se ne mogu mijenjati niti dopunjavati. Ponude se mogu povući najkasnije tri dana prije isteka roka tendera.

 

Ponuđač može izvršiti obilazak stambenih jedinica uvidom na licu mjesta, za vrijeme za koje je otvoren tender, u terminu od 12-14h, kontakt telefoni: 069/445-345 i 067/553-408.

 

Javno otvaranje ponuda biće održano dana 18. februara 2019. godine u 14,30h, u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Cetinjska broj 2, prvi sprat, sala br. 39d.

 

Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici, po priloženom punomoćju.

 

Rok za donošenje odluke tenderske komisije je 5 dana od dana otvaranja ponuda. Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na odluku tenderskoj komisiji u roku od pet dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima tendera. Odluka tenderske komisije po prigovoru je konačna.

 

 

 

TENDERSKA PRAVILA

PO JAVNOM POZIVU UNIVERZITETA CRNE GORE

01-357/19

 

 

 1. Tendersku prodaju stanova organizuje i sprovodi tenderska komisija, imenovana Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

 

Tenderska komisija može da odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine članova.

 

Tenderska komisija donosi odluku većinom glasova od ukupnog broja članova.

 

 1. Pravo učešća na tenderu imaju sva pravna i fizička lica.

 

 1. Rangiranje i ocjena ponuda vrši se na osnovu kriterijuma: ponuđena cijena.

 

Minimalna (početna) cijena 1m2 stana utvrđena je u iznosu od 1.010,00 eura.

 

Način plaćanja kupoprodajne cijene: odjedanput, u roku do 7 dana od dana zaključenja ugovora.

 

Ocjena ponude se vrši neposredno na sastanku Tenderske komisije, a na osnovu bodovnog sistema zasnovanog na kriterijumima utvrđenim u tenderskim pravilima, i to:

 

 • Kriterijum ponuđena cijena .............. 100 bodova

 

Najviša ponuđena cijena vrednije se sa maksimalnim brojem bodova, a bodovanje ostalih ponuda određuje se proporcionalno u odnosu na najvišu ponuđenu cijenu.

 

Ako dvije ili veći broj ponuda za istu stambenu jedinicu imaju jednak broj bodova po osnovu kriterijuma za izbor najpovojnije ponude prednost ima ponuđač koji je dao ponudu za veći broj stambenih jedinica.

 

Ako dvije ili veći broj ponuda za istu stambenu jedinicu imaju jednak broj bodova po osnovu kriterijuma za izbor najpovojnije ponude, Tenderska komisija će pozvati ponuđače čije ponude imaju jednak broj bodova i izbor obaviti žrijebom. Žrijebanje obavlja predsjednik Tenderske komisije.

 

 1. Ponudom se nudi cijena za predmet tendera.

 

Podnesene ponude se ne mogu mijenjati niti dopunjavati.

 

Ponude se mogu povući u roku od tri dana prije isteka roka tendera.

 

Podnosioci ponude uplaćuju depozit za učešće na tenderu, u visini od 5% od vrijednosti ponude i dokaz o uplati dostavljaju uz ponudu, kao obavezni dio ponude.

 

 1. Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju podnosioci ponuda, njihovi zastupnici ili punomoćnici, po priloženom punomoćju.

 

Tenderska komisija otvara ponude i utvrđuje njihovu formalnu ispravnost.

 

 1. Ponude za koje se ustanovi da nijesu pravovremeno primljene ili formalno ispravne, smatraju se nevažećim.

 

 1. Tenderska komisija vrši rangiranje ponuda za koje ocijeni da su formalno ispravne i finansijski i ukupno prihvatljive i utvrđuje rang listu.

 

 1. Rok za donošenje odluke tenderske komisije je 5 dana od dana otvaranja ponuda.

 

 1. Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na odluku tenderskoj komisiji u roku od pet dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima tendera. Odluka tenderske komisije po prigovoru je konačna.

 

 1. Tenderska komisija će tender proglasiti neuspjelim ukoliko rangirani ponuđači odbiju da potpišu ugovor o kupoprodaji u ostavljenom roku.

 

Tenderska komisija proglasiće tender neuspjelim i u slučaju da se na tender ne prijavi nijedan ponuđač.

 

 1. Sa najpovoljnjim ponuđačem zaključuje se ugovor o kupoprodaji stana. Ukoliko se sa ponuđačem koji je rangiran na prvom mjestu ne potpiše ugovor o kupoprodaji, na zaključenje ugovora poziva se podnosilac drugorangirane ponude, odnosno naredni ponuđač/i sa utvrđene tender liste.