Rektorat, 21.03.2019

Održana LIV sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne GoreNa danas održanoj sjednici, Senat Univerziteta Crne Gore je razmatrao pitanja vezana za izbor u akademska i naučna zvanja, doktorske disertacije, Plan izdavačke djelatnosti za 2019. godinu, dodjelu nagrada za studente sa najboljim uspjehom za 2019. godinu, Pravila studiranja na osnovnim studijama, Pravila međunarodne mobilnosti osoblja Univerziteta Crne Gore, kao i izvještaje komisija za stručnu provjeru autentičnosti magistarskih teza.

Senat Univerziteta Crne Gore donio je odluke vezane za izbor u akademska i naučna zvanja za oblasti: Fizička geografija i Geografski informacioni sistemi na Filozofskom fakultetu, Istorija filozofije na Filozofskom fakultetu, Izvođačke umjetnosti (Gitara i Kamerna muzika) na Muzičkoj akademiji, Menadžment u turizmu na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, Psihijatrija i Osnovi nauke o ponašanju na Medicinskom fakultetu, Histologija iz Morfološke grupe bazičnih predmeta na Medicinskom fakultetu i Fizikalna medicina iz Internističke grupe kliničkih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu.

Senat je usvojio prijedlog Plana Izdavačke djelatnosti za 2019. godinu, kojim je predloženo da se 12 rukopisa prijavljenih na konkurs za izdavačku djelatnost 2018. godine štampaju kao univerzitetske publikacije. Iste zadovoljavaju standarde kvaliteta propisanim Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore.

Po odluci Senata, dobitnici Plakete Univerziteta Crne Gore za završene studije sa najboljim uspjehom su sljedeći studenti: Anastasija Popović, studentkinja Elektrotehničkog fakulteta, prosjek 10,00, Nebojša Bošković, student Medicinskog fakulteta, prosjek 9,94, Anđela Vlahović, studentkinja Ekonomskog fakulteta, prosjek 10,00, Milica Zindović, studentkinja Fakulteta političkih nauka, prosjek 10,00 i Jelena Jovović, studentkinja Muzičke akademije, prosjek 10,00.

Usvojen je prijedlog Pravila studiranja na osnovnim studijama. Organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore i Studentski parlament dostavili su svoje prijedloge, koji su uvršteni u nova Pravila, ukoliko nisu bili u koliziji sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore. Univerzitet Crne Gore će uputiti prijedlog za izmjene Zakona o visokom obrazovanju u dijelu koji bi omogućio dodatno inoviranje Pravila u cilju što kvalitetnije organizacije osnovnih studija.

Senat je usvojio Pravila o međunarodnoj mobilnosti osoblja Univerziteta Crne Gore. Odlazno osoblje u mobilnosti su zaposleni na osnovu ugovora o radu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu, a mobilnost se odnosi na boravak osoblja matične institucije u svrhu držanja nastave, saradnje u nastavi i istraživanju, i stručnog usavršavanja u instituciji domaćinu, nakon koje se zaposleni vraća u matičnu instituciju. Pravila predviđaju i mobilnost dolaznog osoblja, odnosno nastavnog, naučnog, neakademskog i nenastavnog osoblja sa inostrane partnerske institucije koje ostvaruje mobilnost na Univerzitetu kao ustanovi domaćinu u svrhu držanje nastave, stručnog usavršavanja ili istraživanja. Međunarodna mobilnost akademskog i neakademskog osoblja dio je strategije internacionalizacije Univerziteta Crne Gore, a ovaj oblik međuuniverzitetske saradnje našim profesorima i istraživačima otvara brojne mogućnosti za ostvarenje nastavnih, istraživačkih i drugih oblika razmjene i sticanja znanja i iskustva.

Senat je razmatrao izvještaje komisija za stručnu provjeru autentičnosti magistarskih teza kandidata Alekse Bečića i Veselina Veljovića. Izvještaj komisije koju je formiralo Vijeće Ekonomskog fakulteta za provjeru autentičnosti magistarskog rada Alekse Bečića Senat je jednoglasnom odlukom vratio Ekonomskom fakultetu na dopunu zbog nepotpunosti. Senat je jednoglasnom odlukom usvojio Izvještaj komisije koju je formiralo Vijeće Pravnog fakulteta za provjeru autentičnosti magistarskog rada Veselina Veljovića.