Rektorat, 22.06.2017

Integrisana web platforma - osnov za nove servise i kvalitetIntegrisana web platforma - osnov za nove servise i kvalitet

O razlozima pokretanja nove integrisane web platforme Univerziteta Crne Gore, tehnološkim karakteristikama, prednostima za sve koji ga koriste i informacijama svih 19 fakultetskih jedinica i dva instituta „na jednom mjestu“, razgovarali smo sa prorektorom prof. dr Predragom Stanišićem, rukovodiocem projektnog tima.

UCG: Zašto je Univerzitet Crne Gore pokrenuo novu web platformu?

STANIŠIĆ: Gledajući web prezentacije univerzitetskih jedinica nije bilo teško uočiti da je heterogenost glavna karakteristika, i po više kriterijuma. Pored heterogenosti u pristupu, sadržaju i servisu koje prezentacije pružaju ili ne pružaju, postojao je i višedecenijski jaz u tehnologijama.

Takva situacija imanentna je ranijem disfunkcionalnom modelu neintegrisanog ili poluintegrisanog univerziteta, koji se razvijao neravnomjerno i po principu 'svako za svoj groš', ali nikako nije u skladu sa vizijom modernog integrisanog evropskog univerziteta, koju mi zastupamo.

Umjesto arhipelaga raznorodnih sistema, odlučili smo da napravimo jedan integralni sistem. Kako kvalitetan informacioni sistem mora da bude model, odraz u ogledalu realnog sistema, bilo je neophodno na jednom mjestu, na povezan i ogranizovan način, predstaviti sve bitne elemente - fakultete i institute, personal, studijske programe, predmete, unutrašnje jedinice i još puno drugih objekata.

Prvi cilj novog koncepta sajta bio je omogućiti isti kvalitet svim korisnicima servisa: studentima, akademskom osoblju i spoljašnjoj javnosti,  a na dubljem nivou cilj je bio još jače i fundamentalnije integrisati našu ustanovu i stvoriti nove pretpostavke za razvoj.

UCG: Koliko pokretanje novog sajta prati viziju integrisanog Univerziteta?

STANIŠIĆ: Cijelli koncept sajta je u duhu koncepta integrisanog univerziteta, jedne velike porodice, koji, kao što sam rekao, ova uprava dosljedno slijedi od početka.  Ovim se, u stvari, Univerzitet još dublje integrisao, upoznali smo se međusobno. Nije lako znati ljude u ustanovi veličine naše, sa oko 1300 zaposlenih. Stranice sa fotografijama osoblja pravi su hit ovih dana. Pravo je zadovoljstvo gledati kako skoro sve jedinice vrve od aktivnosti i kako se ta aktivnost lijepo prezentuje. Neki elementi prezentacija, karuseli i fotografije, su veoma kreativni i sa uživanjem se gledaju.

UCG: Kako ste od devize „svako za svoj groš“ došli do zajedničkog, integrisanog sajta?

STANIŠIĆ:  Sistem smo koncipirali kao prirodnu evoluciju nastavnog portala, razvijenog prije dvije godine, sa kojim je akademsko osoblje dobro upoznato. Taj je portal po prvi put na transparentan način prikazao nastavni proces, odnosno omogućio uvid u angažman i opterećenje kompletnog nastavnog osoblja. Sada je bilo potrebno taj koncept proširiti i dalje razviti ka studentima, unutrašnjoj i spoljašnjoj javnosti.

UCG: Kakve su tehnološke karakteristike novog sajta?

STANIŠIĆ: Razvili smo originalan sistem publikovanja objava. Sistem sadrži veoma napreden i udoban editor, sličan programima za obradu teksta na koje smo svi navikli. Vrlo je jednostavno napraviti objavu koja sadrži bogat 'hipertekst', tj. stilizovani tekst, fotografije, linkove, video-materijal,... Dodatno, naša modularna i uopštena objava sadrži i mogućnost pravljenja rotirajućih galerija fotografija, tzv. karusela, pridruživanje proizvoljno mnogo fajlova. Posebno je važno što objava može sadržati i proizvoljan broj podobjava sa istom lepezom funkcionalnosti, što omogućuje da se od samo jedne objave napravi razgranata hijerarhija.

Sve je koncipirano tako da se publikuje distribuirano, u svim ključnim tačkama sistema - na predmetima, studijskim programima, fakultetima, institutima, projektima, unutrašnjim jedinicama,... Time je omogućeno da informacije publikuju oni koji ih i prave, i to tamo gdje nastaju i gdje im je prirodno mjesto. Tehnološki, sistem je state-of-the-art proizvod. Razvijen na najsavremenijim, prvenstveno open-source, web i IT tehnologijama i alatima i u najvećem dijelu je 'in house' rješenje, što znači razvijeno sopstvenim znanjem, u trajnom vlasništvu Univerziteta, pod našom potpunom kontrolom. To predstavlja enormnu komparativnu prednost.

Između ostalog, sistem je konstruisan i da bude upotrebljiv na raznorodnim mobilnim platformama, što je imperativ vremena.

UCG: Na koji način student može postati aktivan korisnik sajta?

STANIŠIĆ: Dugoročno, glavni je cilj razvijati personalizovane servise za studente. Odmah nakon stabilizovanja ove prve faze i njegovog 'razrađivanja', sistem će se dalje razvijati. Moramo prvo razviti i implementirati masovni sistem korisničkih naloga za studente i integrisati ga u sistem. To je velik posao koji se mora pažljivo obaviti - podsjećam da Unniverzitet Crne Gore ima preko 20 000 studenta.

Prije toga, potrebno je omasoviti upotrebu ovog sistema. Tu je važno da se na jedinicama stvara kultura publikovanja, kao i da studenti utiču na nastavno osoblje da uredno objavljuje obavještenja, rezultate provjera znanja, nastavne materijale. Treba pospješivati i međusobnu komunikaciju studenata i osoblja. Zato prija gledati veliki broj posjeta koje sajt ima od prvog dana puštanja u rad i veliki obim razmjene informacija kroz društvene mreže.

UCG: Šta će se desiti sa postojećim verzijama sajtova? Koliko će  još biti aktivne?

STANIŠIĆ: Postojeće verzije sajtova nalaze se na adresama sa prefiksima 'old.' i nije ih teško naći. Ne bih sada precizirao koliko će biti aktivne ali pozivam sve da što prije prenesu sve potrebne sadržaje na novi portal.

UCG: Kome treba da zahvalimo na izradi integrisanog sajta?

STANIŠIĆ: Prilično velik tim stručnjaka različitih profila radio je oko pola godine na razvoju ovog sistema. Pored jezgra projektnog tima kojeg su pored mene činila tri profesora sa studijskog programa Računarske nauke na Prirodno-matematičkom fakultetu, nekoliko postdiplomaca i studenata sa istog studijskog programa koji su sa nama radili na razvoju raznih slojeva softvera. Ogroman teret podnijelo je osoblje Centra informacionog sistema, posebno u pogledu hardverskih, sistemskih i informaciono-komunikacionih elemenata, ali i komunikacije sa korisnicima. Važan je doprinos i PR i komunikacijskog centra Univerziteta Crne Gore, ali i timova na svim jedinicama koji su radili s nama, posebno u periodu podešavanja i testiranja. Svima dugujem najveću zahvalnost.