Rektorat, 25.06.2019

Prorektorica Perović: Znanja, vještine i kompetencije koje će budući studenti steći na UCG doprinijeće napretku našeg društvaX

Sjutra počinje upis na 19 fakultetskih jedinica Univerziteta Crne Gore, a konkurs je raspisan za 3 486 studenata koji će moći da podnesu prijave na konkurs 26. i 27. juna 2019. godine.

„Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, uz prethodnu saglasnost Vlade, raspisao je Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. koji se finansiraju iz Budžeta“, rekla je prorektorica za nastavu prof dr. Đurđica Perović.

Prorektorica navodi da se testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja, za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, polažu 28. juna 2019. godine.

„Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica, u periodu od 29. juna do 3. jula 2019. godine“, kazala je prorektorica Perović.

Prema njenim riječima, upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 6. julom 2019. godine, a pravo prijave na konkurs za upis na studije, kako govori, ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

„Uz prijavu za upis, kandidat prilaže originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;   diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu; kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa   posebnim propisom;  diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom  ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja“, dodaje ona.

Kada je riječ o inostranim državljanima, kazala je da stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

„Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava, na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen“, rekla je Prorektorica.

„Ukoliko kandidat podnese duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata dužan je da kod predaje dokumenata potpiše izjavu da orginalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka“, napominje ona.       

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore, ističe prorektorica Perović, bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18) koji je objavljen na veb stranici Univerziteta Crne Gore.

Vjerujući da buduće studente i roditelje posebno interesuje broj otvorenih mjesta na fakultetima navela je brojke za svaku fakultetsku jedinicu ponaosob.

"Na Arhitektonskom fakultetu je otvoreno 50 mjesta, na Biotehničkom 155, na Ekonomskom 390, na Elektrotehničkom 330, na Fakultetu dramskih umjetnosti će moći da se upiše 35 studenata, na Fakultetu likovnih umjetnosti 40, Fakultetu političkih nauka 140, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 120, Fakultetu za turizam i hotelijerstvo 180, Filološkom fakultetu 355, Filozofskom fakultetu 315, Građevinskom fakultetu 110, Mašinskom fakultetu 180, Medicinskom fakultetu 185, Metalurško-tehnološkom fakultetu 115, Muzičkoj akademiji 36, Pomorskom fakultetu 260, Pravnom fakultetu 260 i Prirodno-matematičkom fakultetu 230 studenata", precizirala je ona.

Na kraju je poželjela toplu dobrodošlicu budućim studentima za koje kaže da će znanjima, vještinama i kompetencijama koje će steći na UCG doprinijeti napretku našeg društva.

 

 

https://www.cdm.me/drustvo/perovic-znanja-koje-ce-buduci-studenati-steci-na-ucg-doprinijece-napretku-naseg-drustva/

https://portalanalitika.me/clanak/338123/znanja-vjestine-i-kompetencije-koje-ce-buduci-studenati-steci-na-ucg-doprinijece-napretku

https://fosmedia.me/infos/drustvo/perovic-znanja-i-vjestine-koje-ce-studenati-steci-na-ucg-doprinijece-napretku-drustva

 

Image

 

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 849