Rektorat, 10.07.2017

Univerzitet čvrsto čuva svoju autonomijuUniverzitet čvrsto čuva svoju autonomiju

Povodom interesovanja javnosti na temu nadzora Univerziteta o primjeni Zakona o visokom obrazovanju u aktuelnom slučaju upisa na studijski program Visoka medicinska škola Medicinskog fakulteta, rektor prof. Radmila Vojvodić u razgovoru za web portal UCG saopštila je da Univerzitet, upravo štiteći zakonitost u oblasti visokog obrazovanja, čvrsto ostaje dosljedan slobodi i autonomiji ustanove u oblasti nastave i istraživanja, što je propisano članom 17 Zakona a što je definisano i Ustavom Crne Gore.

Univerzitet zastupa unaprijeđeni studijski program akreditovan po evropskim direktivama ove regulisane profesije, na šta nas obavezuje član 79 i istrajno se držimo norme člana 86 da je naša ustanova dužna da organizuje nastavu onako kako akreditovani obrazovni program predviđa, da bi bili postignuti znanje, praktične vještine i kompetencije, odnosno stečena kredibilna diploma za koju smo kao ustanova odgovorni. 

Rektor ističe da nije sporan broj studenata koje Vlada predlaže da finansira već je sporno nametanje mjesta i načina izvođenja nastave, zbog kojeg se ne može garantovati kvalitet diplome i njena konkurentnost u evropskom prostoru visokog obrazovanja. 

Ako bi ovakva praksa bila primjenljiva praktično bi bila obesmišljena kompletna reforma jer bi značilo da subjekti van Univerziteta mogu da relativizuju ovaj pa i druge studijske programe, u ovom ili drugim elementima. Ovo su usko akademska pitanja, u isključivoj nadležnsti Univerziteta i odgovornost su najvišeg akademskog tijela Senata i rektora.

Na sve to, Upravni odbor, jedino tijelo koje je nadležno za raspisivanje konkursa, punim saglasjem dao je podršku ovim principima. Podsjetiću i da Upravni odbor, što nije slučajno i što je takođe tekovina modernih univerziteta, ima složenu strukturu sastavljenu od različitih predstavnika društva - akademske zajednice, neakademskog osoblja, studenata, a i Vlade kao osnivača.

Ne možemo se deklarativno zalagati za savremene standarde i na djelu ostajati pri starim navikama i pogledima na svijet. Zabrinjava da se zagovaraju reforme i mijenja nacionalna legislativa a da se istovremeno krše osnovni standardi kvaliteta i odlučuje po lokal-patriotskim i kratkoročnim socio-političkim motivima.

Meni je lično, najblaže rečeno, zbunjujuća lakoća kojom se forsiraju rješenja kojima 70 mladih ljudi dobija upitno obrazovanje i diplomu. Za razliku od drugih, mi na Univerzitetu nijesmo smetnuli sa uma da postoje mladi ljudi koji žele kvalitetnu dilpomu i vrhunsko znanje, kao budući profesionalci u zdravstvu, trenutno zaglušeni bukom laičke i politizovane javnosti. Mi našim odlukama upravo stajemo uz njih.

Rukovodeći tim vidi Univerzitet Crne Gora kao modernu evropsku obrazovnu ustanovu koja prati najviše standarde Evropske asocijacije univerziteta, čiji smo član. Sigurni smo i u podršku svih potpisnica povelje Magna Charta Universitatum, koja afirmiše i brani principe slobode i autonomije univerziteta, kao civilizacijske tekovine.

Univerzitet determiniše razvoj društva i mi ne smijemo sebi dozvoliti da nas zaplaše prijetnje blokadama bilo koje prirode. U tom duhu, dužni smo da kao jedinstvena akademska zajednica ove principe zastupamo javno, kao i na svim pravnim i ustavnim instancama.