Rektorat, 04.06.2020

Senat Univerziteta Crne Gore: Usvojena organizacija nastave za 2020/21. godinuNa danas održanoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore usvojena je organizacija nastave za studijsku 2020/21. godinu, na prijedlog vijeća organizacionih jedinica. Takođe, usvojen je i spisak predmeta za raspisivanje internog oglasa za nepokrivenu nastavu.

Prilikom usvajanja organizacije nastave Senat je uzeo u obzir racionalizaciju i optimizaciju nastave, ravnomjernu raspoređenost predmeta akademskom osoblju u pogledu norme, kao i maksimalnu pokrivenost predmeta kadrom sa Univerziteta Crne Gore.

Na sjednici Senata razmatrani su referati za izbor u akademska zvanja za 17 kandidata (Bilten UCG br. 495 i 493) za oblasti: Opšta grupa bioloških predmeta i Ekologija i Opšta botanika i Opšta grupa bioloških predmeta i Matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu;  Računarstvo i digitalna obrada signala na Elektrotehničkom fakultetu; Fizička hemija i Hemijsko inženjerstvo i Hemijsko inženjerstvo i upravljanje životnom sredinom na Metalurško-tehnološkom fakultetu; Nacionlana istorija i Opšta istorija, Opšta istorija novog vijeka i kulturna istorija Evrope, Opšta pedagoška oblast u predškolstvu i Pedagogija ranog djetinjstva, Sociologija i prostor i Sociologija porodice i Istorija srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu; Drama i pozorište na Fakuletu dramskih umjetnosti; Komparativna politika na Fakultetu političkih nauka; Poslovno-pravnu i Međunarodno-pravnu oblast i Poslovno-pravnu i Građansko-pravnu oblast na Pravnom fakultetu i Hidrotehnika na Građevinskom fakuletu i nematičnim fakultetima.

Takođe, razmatrani su i prijedlozi organizacionih jedinica u realizaciji postupka za sticanje akademskog naziva doktor nauka za devet kandidata, nakon čega su donijete odluke: o imenovanju mentora i komentora, imenovanju komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze i kandidata, utvrđivanju ispunjenosti uslova i imenovanju komisije za ocjenu jedne doktorske disertacije.

Senat Univerziteta Crne Gore donio je Odluku o imenovanju članova recenzentskih komisija za izbore u zvanja za dvije naučne oblasti na organizacionim jedinicama Univerziteta Gore i to za: oblast Romanistika - Francuska književnost na Filološkom fakultetu i oblast Zoologija na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Na Senatu je usvojen i Prijedlog izmjena nastavnih planova i programa na master studijama na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore, na osnovu pozitivnog mišljenja Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Fakuleta za turizam i hotelijerstvo.

 

Medijske objave:

https://kodex.me/clanak/210695/usvojena-organizacija-nastave-za-2020-21-godinu-na-univerzitetu-cg

https://volimpodgoricu.me/2020/06/04/senat-ucg-usvojena-organizacija-nastave-za-2020-21-godinu/

https://www.portalanalitika.me/clanak/senat-univerziteta-crne-gore-usvojena-organizacija-nastave-za-2020-21-godinu

https://www.pobjeda.me/clanak/senat-ucg-usvojena-organizacija-nastave-za-2020-21-godinu

https://fosmedia.me/infos/drustvo/usvojena-organizacija-nastave-za-202021

 

Image

 

Dokumenti

Broj posjeta : 987