Rektorat, 20.10.2017

Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija

Novoimenovani rukovodilac Centra za studije i kontrolu kvaliteta dr Sanja Peković, doktorirala je ekonomske nauke na Univerzitetu Paris-Est, a njeni istraživački interesi, u domaćim i međunarodnim akademskim mrežama, su u oblasti menadžmenta kvaliteta, ekološke ekonomije, društvene odgovornosti, ekonomije inovacija i ekonometrije.

Sa njom smo razgovarali o ulozi Centra i značaju obezbjeđenja kvaliteta u obrazovanju, u čijem procesu, kroz evaluacije, učestvuju i studenti i akademsko osoblje.

 

UCG: Koji su to prvi koraci koje ćete preduzeti kao rukovodilac Centra za studije i kontrolu kvaliteta  u narednom periodu?

 PEKOVIĆ: Naredni koraci usmjereni su ka sprovođenju i unapređenju definisanih planova rada u okviru Centra, kao i daljoj optimizaciji sistema mjerenja i razvoja kvaliteta na univerzitetskim jedinicama.  To unapređenje će ići u korak sa sveobuhvatnom strategijom razvoja Univerziteta, posebno u dijelu koji se tiče funkcionisanja novih reformisanih nastavnih planova.

Kao rukovodilac Centra, mogu da obećam apsolutnu usredsređenost na optimizaciju naših nastavnih i istraživačkih kapaciteta, i  otvorenost za sugestije, predloge i rješenja koja proisteknu iz evaluacija i istraživanja, kako od strane studenata tako i akademskog osoblja.

Poseban akcenat biće na daljem približavanju i prilagođavanju potrebama tržišta rada, te ćemo stoga u narednom periodu raditi i na pronalaženju novih modaliteta saradnje sa privredom, razvoja i realizacije kompetitivnih nastavnih planova i programa na Univerzitetu.

Mogu i da vam obećam da ćemo u najskorijoj budućnosti pokrenuti inicijativu za kreiranje interdisciplinarnih radnih grupa koje će sačinjavati studenti, nastavni kadar, istraživači ali i neakademsko osoblje i ostali stejkholderi iz oblasti visokog obrazovanja iz Crne Gore, koje će se baviti specifičnim temama koje su od posebnog značaja za unapređenje kvaliteta studija na Univerzitetu Crne Gore. Na ovaj način, stvorićemo prostor za dijalog, i pokušati da motivišemo studente i istraživače da daju svoj doprinos procesu modernizacije visokog obrazovanja u Crnoj Gori, jasno izražavaju svoje potrebe, želje i ideje, te pokušati da njihovu kreativnost kanališemo u pravcu ostvarenja kako individualnih tako i institucionalnih profesionalnih ciljeva i ambicija.

 

UCG: Na koji način Centar evaluira studijske programe, inovacije u nastavi i projekte?

 

PEKOVIĆ: Jedan od osnovnih zadataka Centra je da organizuje, implementira i analizira evaluacije studijskih programa i projekata. Centar obavlja redovno preispitivanje i reviziju studijskih programa, kako u dijelu koji se tiče nastavnih planova tako i u kontekstu realizacije ishoda učenja i optimizacije kadrovskih struktura jedinica.

Dakle, iako se akreditacija studijskih programa obavlja svake tri godine, mi ćemo nastaviti da gotovo svakodnevno analiziramo i procjenjujemo ispunjenost standarda za samovrednovanje i predlažemo mjere poboljšanja kvaliteta.

Pored toga, nastojaćemo da uskladimo naš sistem kvaliteta sa evropskim zahtjevima, uzimajući u obzir specifičnosti crnogorskog obrazovnog sistema i tržišta rada. Tako ćemo na primjer, kako bismo dodatno involvirali studente u sve procese na Univerzitetu i osigurali da na kvalitetan način identifikujemo, pratimo i razumijemo njihove potrebe, u nàrednim mjesecima sprovesti analizu sa ciljem unapređenja anketnog upitnika u kojem studenti ocjenjuju kvalitet nastave. Cilj je da studentima ostavimo više prostora za iskazivanje svojih predloga i ideja, za kreativnost i inovativnost u osmišljavanju studijskih programa.

 UCG: Mišljenje studenata u poboljšanju kvaliteta studija je od presudnog značaja. Na koji način Centar dobija povratnu informaciju od njih?

 PEKOVIĆ: Veća involviranost studenata u proces evaluacije i optimizacije sistema kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore je svakako jedan od osnovnih zadataka koje smo postavili sebi u narednom periodu. U praktičnom smislu, ovo znači da ćemo pored već postojećih evaluacija nastavnih programa i osoblja, kao i značajnog učešća predstavnika studenata u procesu donošenja odluka, predložiti i formiranje studentskih radnih grupa, i sprovesti dodatna istraživanja i anketiranja koja će predstavljati okosnicu projekata unapređenja kvaliteta studija na Univerzitetu Crne Gore u narednom periodu.

UCG: Koliko je Univerzitet Crne Gore sa svojim studijskim programima usklađen sa standardima kvaliteta prostora Evropskog visokog obrazovanja?

PEKOVIĆ: Univerzitet će i u narednom periodu predano raditi na usklađivanju sa onim što su zahtjevi evropske zajednice u kontekstu visokog obrazovanja, i na tom polju imamo zaista visok stepen harmonizacije sa evropskom praksom i standardima koji se praktikuju na  renomiranim evropskim univerzitetima.

U okviru Centra, posebnu pažnju pridajemo međunarodnim evaluacijama i preporukama međunarodnih eksperata, na osnovu kojih u najvećoj mjeri i kreiramo strategiju razvoja i unapređenja kvaliteta kako Univerziteta u cjelini, tako i pojedinačnih fakultetskih jedinica i studijskih programa. U tom kontekstu sprovodimo različite akcije i uspostavljamo važne mehanizme koji treba da osiguraju još bolju usklađenost sa evropskim standardima. Tako će Univerzitet uskoro početi sa primjenjivanjem softvera za prepoznavanje plagijata, sa ciljem da se dodatno osigura kvalitet istraživačkih publikacija na putu ka daljem unapređenju akademskih vještina studenata i akademskog osoblja.

Plan Centra je i da u narednom periodu sistematizuje i okupi naše studente, profesore i istraživače koji su u okviru programa mobilnosti boravili na univerzitetima u Evropi, te da kroz radionice, 'brainstorming' sesije i radne grupe na neki nacin 'mobiliše' njihov potencijal i 'evropsko' iskustvo u kreiranju kvalitetnijih programa i akademskih performansi UCGa.

Neophodno je napomenuti, da će proces kontinuiranog praćenja evropske prakse, te definisanje i primjena modela i standarda upravljanja kvalitetom, predstavljati značajan izazov, ali i dati snažan doprinos razvoju kako Centra, tako i Univerziteta u cjelini. Akademska zajednica stoga mora ostati proaktivna i blagovremeno odgovarati na zahtjeve i promjene društveno-ekonomskih prilika, a Univerzitet Crne Gore, kao lider u tim nastojanjima, nastaviće da, između ostalog,  i kroz rad Centra za studije i kontrolu kvaliteta, afirmiše, unapređuje i dodatno valorizuje sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori, te na adekvatan način razvija i prati evropske i svjetske standarde.

UCG: Na koji način kvalitet studija korespondira sa  potrebama tržišta rada i brže uključivanje na tržište?

PEKOVIĆ: Iako se uloga Centra za studije i kontrolu kvaliteta prvenstveno odnosi na studijske programe i fakultetske jedinice, naša je odgovornost i obaveza da uskladimo naše akademske napore sa zahtjevima trzišta rada kako bi doprinijeli povećanju mogućnosti zapošljavanja svršenih studenata. Shodno tome, Centar će nastojati da posredno utiče na oblikovanje studijskih programa, u smislu jačanja kompetencija koje ce omogućiti studentima veću konkurentnost na tržištu rada. Insistiranje na razvoju jezičkih i praktičnih vještina, uvođenje obavezne praktične nastave i podsticanje mobilnosti studenata, dio su strategije kojom nastojimo da odgovorimo modernim zahtjevima ne samo crnogorskog, već i međunarodnog tržišta rada i osiguramo odgovorniji pristup zapošljavanju i veću kompetitivnost naših mladih kadrova.

Pored već postojećih programa mobilnosti studenata i istraživača, u okviru kojih im se pružaju ne samo prilike da borave na drugim Univerzitetima u inostranstvu, već i da obavljaju prakse i profesionalna usavršavanja (CEEPUS, Go Styria), Centar je u procesu realizacije nekoliko novih saradnji koje će dalje podsticati razvoj interpersonalnih, internacionalnih i profesionalnih vještina naših studenata. Takođe, cilj nam je da u narednom periodu omogućimo razvoj institucionalnih mehanizama koji će olakšati studentima da uspješno kombinuju praktična iskustva sa zahtjevima studentskog života. Neke od naših incijativa odnose se i na veće uključivanje sektora privrede u studijske programe, te ćemo pokušati da uključimo preduzetnike, privrednike, profesionalce iz različitih oblasti relevantnih za dati program kao gostujuće predavače kako bi u većoj mjeri pomogli da usmjerimo razvoj studentskih kompetencija ka onome što su realne potrebe profesije i tržišta rada.

 Uloga Centra za studije i kontrolu kvaliteta u pogledu obezbjeđenja i praćenja kvaliteta studija

 

PEKOVIĆ: Centar za studije i kontrolu kvaliteta ima za cilj unapređenje nastavnih, istraživačkih i administrativnih procesa na UCG kroz monitoring i optimizaciju standarda kvaliteta. Naš zadatak, u ovom kontekstu je ne samo da evaluiramo kvalitet univerzitetskih jedinica, programa i projekata, već i da dalje razvijamo procese i prakse osiguranja kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore, uzimajući u obzir savremene tendencije u internacionalizaciji studijskih programa i istraživačkih aktivnosti.

To znači da je naša uloga da omogućimo razvoj kvaliteta studija na Univerzitetu Crne Gore kroz stalno poboljšanje procesa i metoda praćenja i provjere kvaliteta, kao i implementaciju projekata i aktivnosti koji podstiču inovacije na polju unapređenja kvaliteta. Tako ćemo, na primjer, u narednom periodu sprovoditi sveobuhvatna istraživanja koja se tiču implementacije reformisanih studijskih programa, i kroz dijalog sa studentima i administrativnim osobljem utvrđivati koji su to eventualni nedostaci reforme i u kom dijelu možemo da ih dodatno unapređujemo, kako bi blagovremeno odgovarali potrebama i zahtjevima studenata i istraživača, koji su i sami promjenljiva kategorija.