Prirodno-matematički fakultet, 12.03.2018

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Italije za period 2019/2020Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Italije za period 2019/2020

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije, potpisanog 26. septembra 2013. godine, Sporazuma između Ministarstva nauke Crne Gore (MNA) i Nacionalnog istraživačkog savjeta Italije (CNR) i Programa saradnje u oblasti nauke, potpisanih 4. jula 2013. godine, Ministarstvo nauke raspisuje

 

K O N K U R S

 

ZA SUFINANSIRANJE NAUČNE I TEHNOLOŠKE SARADNJE

 IZMEĐU MINISTARSTVA NAUKE CRNE GORE I

NACIONALNOG ISTRAŽIVAČKOG SAVJETA ITALIJE

za period 2019/2020.

 

1. Predmet konkursa:

Sufinansiranje do 10 zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, koji se realizuju u prioritetnim oblastima istraživanja, sa učešćem naučnika iz obije zemlje, u vidu zajedničkih posjeta (putni troškovi i dnevnice) istraživača iz Crne Gore i iz Republike Italije, koji će učestvovati u zajedničkim istraživačkim projektima. 

Saradnja je namijenjena za sljedeće prioritetne istraživačke oblasti:

- Kulturna baština;
- Nauka o moru i biologija mora;
- Biljni i životinjski genetski resursi;
- ICT i pametni gradovi za održivi i pametni razvoj (uključujući inovativna rješenja za Pomorski i Drumski saobraćaj i Energiju) i
- Poljoprivreda i hrana.

2. Finansiranje projekata

Finansijski uslovi za odobrene zajedničke istraživačke projekte su sljedeći:

MNA i CNR se slažu da na zajedničkoj osnovi doprinose finansiranju Programa, što zavisi od dostupnih sredstava obije Strane. 

Za svaki projekat, MNA će obezbijediti sredstva u iznosu od 2.500,00 € na godišnjem nivou za crnogorski tim, i CNR će obezbijediti sredstva u iznosu do 2.500,00 € za italijanski tim, što znači putne (međunarodne i nacionalne) troškove i troškove seještaja za učesnike snosiće Strana koja upućuje istraživače.

Podrška istraživačkim timovima koju obezbjeđuju MNA i CNR smatra se finansijskom podrškom koja zamjenjuje opšte troškove za međunarodne projekte, troškove međunarodnog putovanja (uglavnom prevoz i dnevnice). Svaki istraživački tim se može obratiti drugim institucijama za dodatna finansijska sredstva.

MNA i CNR mogu ponovo procijeniti visinu dnevnica u slučaju inflacije i u  skladu sa postojećim odredbama u obije zemlje. 

3. Uslovi konkursa

Konkurs je otvoren za nosioce istraživanja (istraživački instituti i fakulteti), koji moraju ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i važećim kriterijumima MNA. Na konkurs se mogu prijaviti nosioci naučnog istraživanja koji su upisani u Registar Ministarstva nauke Crne Gore.

Za svaki projekat mora biti imenovan rukovodilac projekta i u Crnoj Gori i u Republici Italiji. Oba rukovodioca projekta moraju pripremiti zajedničku prijavu projekta i podnijeti je u svojim zemljama nadležnim institucijama. Rukovodilac projekta može podnijeti samo jednu prijavu projekta.

Prijave podnijete samo od jedne strane neće biti uzete u razmatranje.

Prijava na konkurs se podnosi u dvije kopije (jedna verzija na crnogorskom i jedna na engleskom jeziku) i jedna elektronska kopija, koje sadrže:

a) Opis projekta;
b) Kratka biografija rukovodioca projekta sa crnogorske strane i članova istraživačkog tima na projektu; i kratka biografija rukovodioca projekta sa italijanske strane i članova istraživačkog tima na projektu;
c) Bibliografija objavljenih naučnih radova (do 15 najznačajnijih referenci: naučni radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima; patenti, u posljednjih pet godina).

4. Selekcija projekata

Na osnovu rezultata nacionalne evaluacije i na osnovu dostupnog budžeta dvije zemlje, Mješovita crnogorsko-italijanska komisija za naučnu i tehnološku saradnju će odlučiti o listi zajedničkih projekata koji će biti finansirani.

Zajednički kriterijumi evaluacije, određeni na osnovu prethodno dobijenog mišljenja eksperata, su:

  - relevantnost programa finansiranja;
- stimulisanje bilateralne saradnje
- multilateralno umrežavanje;
- kvalitet i originalnost istraživačkog pristupa;
- kvalifikacije podnosioca projekta;
- podrška mladim istraživačima; i
- zajednički interes.

5. Trajanje zajedničkog istraživačkog projekta je dvije godine. Očekivani datum početka projekta je 01. januar 2019. godine, a datum završetka projekta je 31. decembar 2020. godine.

Završni izvještaj se mora podnijeti u roku od tri mjeseca od datuma završetka projekta (najkasnije do kraja marta 2021. godine).

6. Prijave projekta sa kompletnom dokumentacijom se podnose Ministarstvu nauke Crne Gore do 26. juna 2018. godine, do 12:00 časova.

 

Kontakt osoba:

Snežana Vukotić, samostalna savjetnica I,

Ministarstvo nauke, Direkcija za međunarodne programe i evropske integracije

81 000 Podgorica, Rimski trg bb

Tel: + 382 20 405 326

E-mail: snezana.vukotic@mna.gov.me

 

Dokumenti