Prirodno-matematički fakultet, 04.10.2018

Poziv Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) crnogorskim naučno-istraživačkim ustanovama za zajedničke projekteX
Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) sa sjedištem u Beču, objavila je poziv za učešće naučno-istraživačkih institucija iz zemalja članica, uključujući i Crnu Goru, u njenim istraživačkim projektima. 

Programom i budžetom Međunarodne agencije za atomsku energiju za 2018. godinu predviđena je mogućnost zaključenja istraživačkih, tehničkih i doktorskih ugovora kao i sporazuma o istraživanju sa univerzitetima, koledžima, istraživačkim centrima, laboratorijama i ostalim institucijama u državama članicama čije aktivnosti korespondiraju sa tematskim oblastima Agencije iz Beča. Iznosi po ugovoru se kreću na nivou od 7.000 EUR a mogu biti i na višem nivou, ukoliko Međunarodna agencija za atomsku energiju to ocijeni opravdanim. 

Učesnici u projektima imaju mogućnost participacije na godišnjim koordinacionim sastancima za svaki projekat, uz punu finansijsku podršku IAEA. Na osnovu podnijetog zahtjeva za učešće u projektu i dobijanje granta, Međunarodna agencija za atomsku energiju vrši procjenu tehničkih, finansijskih i kadrovskih potencijala institucije aplikanta, kao i prethodnog istraživačkog rada, na osnovu čega se donosi konačna odluka.

Tematske oblasti-programi u okviru kojih se projekti za 2018. godinu realizuju su: 
 
» Nuklearna energija i nuklearne nauke;
» Hrana i poljoprivreda;
» Zdravlje ljudi;
» Vodni resursi;
» Životna sredina;
» Proizvodnja radioizotopa i radijacione tehnologije; i
» Nuklearna bezbjednost.
 
Dodatne informacije možete naći na sljedećem linku