Prirodno-matematički fakultet

Konkurs za magistarske jednogodisnje master studije - II rok
Na osnovu člana1 tačka 4 Odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore broj 02-212/1 od 03.07.2020.godine I člana 12 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore

 

Univerzitet Crne Gore

Prirodno-matematički fakultet

 

r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

ZA UPIS NA AKADEMSKE POSTDIPLOMSKE MASTER STUDIJE

 

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore vrši upis na akademske postdiplomske master studijske programe u studijskoj 2020/21. godini:

 

  1. Matematika             -   8 studenata
  2. Matematika I računarske nauke             -   7 studenata
  3. Računarske nauke             - 19 studenata
  4. Fizika             -   3 studenata
  5. Biologija-ekologija             -   5 studenata
  6. Nastava biologije             - 10 studenata

 

Studije su samofinansirajuće, traju dva semestra,  vrijede 60 ECTS kredita i daju pravo na sticanje akademskog naziva master nauka.

 

Visina školarine na magistarskim studijama iznosi 750,00 eura po semestru.

 

Pravo upisa imaju  kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama obima 240 ECTS kredita ili specijalističkim akademskim studijama prirodno-matematičkih ili srodnih nauka.

 

Uz prijavu kandidat podnosi diplome o završenim akademskim osnovnim odnosno specijalističkim studijama odnosno diplomu o završenim osnovnim studijama obima 240 ECTS kredita i uvjerenja o položenim ispitima, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

 

Izuzetno, ukoliko je kandidat lice sa invaliditetom sprovodi se princip afirmativne akcije.

 

Stranac ima pravo upisa na studijske pograme u Crnoj Gori pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta, uz prethodno nostrifikovanje inostranih isprava koje vrši odgovarajuća ustanova visokog obrazovanja u kojoj se želi nastaviti obrazovanje.

 

Informacije se mogu dobiti u dekanatu Prirodno-matematičkog fakulteta, na telefon 020/245 204 i na sajtu www.pmf.ucg.ac.me.

 

Prijave na Konkurssapotrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanjaKonkursa.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 132

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.