Prirodno-matematički fakultet, 07.03.2019

Odbrana magistarskog rada kandidata Antona DjokajaKandidat Anton Đokaj, braniće magistarski rad pod nazivom

 

 

„Konveksne i univalentne harmonijske funkcije u kompleksnoj ravni i njihova geometrija“

 

u utorak 19. 03. 2019.  godine u 10 časova u Sali 225 (zgrada tehničkih fakulteta), pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Žarko Pavićević, red. prof. PMF-a, predsjednik
  2. Dr Marijan Marković, docent PMF-a, član i
  3. Dr David Kalaj, red.prof. PMF-a, mentor

Prodekan za nastavu