Rektorat, 19.02.2019

Održan sastanak sa francuskim revizorima za dobijanje sertifikata za akademski integritetSastanci sa međunarodnim komisijom koju čine revizori za dobijanje sertifikata za akademski integritet održani su na Univerzitetu Crne Gore 18. februara 2019. godine. Revizorsku komisiju su sačinjavali  Prof. Dr Michel Kalik, Prof. Dr Francoise Rey i Ms. Rim Bitar. Ovi sastanci su dio revizorskog procesa kojim se treba utvrditi napredak Univerziteta Crne Gore u domenu akademskog integriteta. Jačanje kapaciteta Univerziteta Crne Gore, snaženje akademskog integriteta, kao i doprinos poboljšanju kvaliteta studija, osnovni su ciljevi kojima se teži na Univerzitetu. Proces sticanja sertifikata za akademski integritet započet je u okviru projekta "Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju" koji se obezbjeđuje posredstvom IRAFPA, a podržava ga Savjet Evrope. U okviru projekta održane su brojne obuke u oblasti etike, sprečavanja neakademskog ponašanja, akadenske nečasti i sprečavanje pojave plagijarizma. Radna grupa sa Univerziteta Crne Gore je pripremila dokument Akademski integritet na Univerzitetu Crne Gore: Strartegija i Praksa, koji je razmatran tokom revizorskog procesa.

Napomenimo da je revizorski proces organizovan kroz niz sastanaka sa raznim interesnim grupama na Univerzitetu Crne Gore, počev od radne grupe koja je pripremala dokument, menadžmenta Univerziteta na čelu sa rektorom Univerziteta Crne Gore prof. dr. Danilom Nikolićem, te prorektorima prof. dr Đurđicom Perović, prof. dr Irenom Orović, prof. dr Borisom Vukićevićem i prof. dr Natašom Kostić, predstavnicima fakultetskih jedinica i predstavnicima studenata.