Rektorat

Monitoring Erasmus+ projekta IESP
Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori realizovala je 14. aprila 2021. godine monitoring posjetu Erasmus + projekta “Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje – IESP”. Monitoring je organizovan na inicijativu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu iz Brisela - EACEA u okviru redovnih aktivosti praćenja realizacije projekata, upoznavanja sa ostvarenim rezultatima, kao i razmatranja eventualnih problema u njihovoj implementaciji.

Tokom monitoringa predstavljeni su do danas ostvareni rezultati počev od Smjernica za internacionalizaciju crnogorskih univerziteta, Strategija internacionalizacije sa akcionim planovima sva tri crnogorska univerziteta, propratne dokumentacije za proces internacionalizacije do kriterijuma za ocjenu kvaliteta aktivnosti internacionalizacije. Monitoring je bio prilika i da se predstave aktivnosti preduzete u cilju nabavke vrijedne opreme koja je poslužila za opremanje centara za jezičku podršku procesu internacionalizacije na Univerzitetu Crne Gore, Univerzitetu Mediteran i Univerzitetu Donja Gorica. Predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije upoznati su sa brojnim obukama i seminarima održanim tokom realizacije projekta sa ciljem unapređenja kapaciteta osoblja crnogorskih univerziteta za učešće i pružanje podrške procesu internacionalizacije. 

Najavljena je akreditacija dvije interdisciplinarne ljetnje škole koje će biti organizovane na Pomorskom fakultetu Kotor i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo iz Kotora. Elaborati za akreditaciju ovih škola biće predati Agenciji za kontrolu i osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja nakon dobijanja mišljenja Savjeta za kvalifikacije. Očekuje se da će ljetnje škole biti realizovane u avgustu tekuće godine. 

Predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije izrazili su zadovoljstvo ostvarenim rezultatima i pohvalili napore koordinatora projekta i projektnih timova sva tri univerziteta, koji su u okolnostima pandemije realizovali ovaj ambiciozno zamišljen dvogodišnji projekat koji ima za cilj da kreira uslove za što bržu i efikasniju integraciju crnogorskih visokoobrazovnih istitucija u Evropski prostor visokog obrazovanja.

 

Broj posjeta : 220