Rektorat

Održano predavanje „Pametni rast i pametna specijalizacija – Novi razvojni koncept EU“Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore održano je predavanje „Pametni rast i pametna specijalizacija – Novi razvojni koncept EU“ predavača Bojana Radeja, predsjednika Slovenačkog društva evaluatora.

Koncept pametnog rasta koji je autor predstavio je jedna od osnovnih podloga novog razvojnog koncepta EU u periodu do 2020. godine. Rast je pametan u smislu, da integralno povezuje različite aspekte javnog dobra i različite razvojne instrumente, pa se u tom smislu povezuje sa starijim konceptom održivog razvoja. Pametan rast se realizuje upotrebom novih instrumenta razvoja, kao što su “pametna specializacija”, “CLLD – Community Led Local Development” i “ITI – Integrated Teritorial Investment”.

Bojan Radej, predsjednik Slovenačkog udruženja evaluatora je makroekonomista, koji se kao slobodni istraživač poslednjih 10 godina bavi razvojem metodologije društvenog istraživanja, naročito na području evaluacije uticaja javnih politika na opšte dobro. Ranije je radio u Vladinom makroekonomskom uredu za razvoj i na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani (kao vanjski saradnik). Osnovao je Slovenačko udruženje evaluatora (2008), kojeg vodi do danas i glavni je inicijator formiranja i administrator Mreže evaluatora država Zapadnog Balkana (2013). Autor je inovativne metodologije mezoskopskog istraživanja kompleksnih društvenih procesa, koje nadgrađuju klasične mikro i makroekonomske pristupe. Mezoskopska metodologija je prezentirana na više stranih jezika i izučava se na više fakulteta u Sloveniji i u inostranstvu. Knjiga u kojoj je prvi put predstavljena bila je izabrana za jedno od naučnih dostignuća u 2011. godini, u Sloveniji.

Među prisutnima bili su studenti, ali i profesori Ekonomskog fakulteta, predstavnici studentske organizacije AIESEC, kao i svi ostali koji su bili zainteresovani da čuju više o konceptu pametnog rasta.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print