Rektorat, 20.02.2018

Euraxess portal - ulaznica crnogorskih istraživača za evropsko tržište rada Za crnogorskog istraživača koji planira da  razvije svoju karijeru u srcu evropskog istraživačkog područja, EURAXESS je pravo mjesto za prvi korak na tom putu.

Univerzitet Crne Gore je dio EURAXESS mreže, koju je Evropska komisija inicirala da bi obezbijedila kompletnu uslugu podrške i informisanja evropskih i neevropskih istraživača koji žele da ostvare istraživačku karijeru u Evropi, da im na svaki mogući način olakša  mobilnost i razmjenu znanju i vještina.  Sa Filipom Petrovićem iz Karijernog centra Univerziteta Crne Gore smo razgovarali o perspektivama istraživača i mogućnostima koje mogu da iskoriste u okviru EURAXESS mreže.

UCG: Prijavom na  Euraxess portal istraživač dobija „ulaznicu“ za  Euraxess mrežu. Kako   istraživači mogu planirati  razvoj svoje  karijere na ovom portalu?

ImagePETROVIĆ: Euraxess portal predstavlja mjesto na kom istraživači mogu pronaći sve usluge za razvoj karijere – dio koji se odnosi na pronalazak poslova, prilike za dodatna usavršavanja, finansiranje naučnih projekata, kao i institucijama koje su volje da ih prihvate da na njima obavljaju svoje istraživanje.

Takođe, prilikom prelaska istraživača iz jedne zemlje u drugu, Euraxess mreža pruža pomoć prilikom organizacije prelaska – za pitanja u vezi smještaja, formalnosti oko sređivanja vize, poreskog i zdravstvenog sistema, itd. Istraživači mogu slobodno kontaktirati neki od Euraxess centara zemlje u koju odlaze. Posebna pažnja poklanja se i kada svi članovi porodice planiraju preseljenje, tako da Euraxess preuzima potpunu brigu i u tom dijelu.

Na portalu su dostupne informacije i o Euraxess centrima sa ostalih kontinenata, ukoliko istraživači žele da borave i van Evrope, a pomoću tih centara ti isti istraživači održavaju vezu sa Evropom kada su na radu ili u boravku van našeg kontinenta. Poseban segment poratala odnosi se na prava i obaveze naučno-istraživačke profesije, pa u ovom dijelu istraživači mogu u potpunosti da se upoznaju sa svim zakonskim normama.

UCG: Da li prelazak istraživača iz jedne zemlje u drugu može izazvati komplikacije, u smislu prenosa državnih penzija i penzionog osiguranja?

PETROVIĆ: Upravo iz tog razloga Euraxess se trudi da razvije „RESAVER“ – najsavremeniji panevropski penzioni plan koji omogućava mobilnim i ne-mobilnim zaposlenicima da ostanu sa istim penzionim aranžmanom kada se kreću između zemalja i prilikom promjene poslova. Takođe, kao posebna inicijativa prisutna na Euraxess portalu jeste i „Science4Refugees“ kojom Euraxess namjerava da pomogne istraživačima imigrantima koji su usljed emigrantske krize došli u Evorpu, obezbjeđujući im prijateljsko stažiranje, djelimično i puno zaposlenje, kao i pristup Evropskoj istraživačkoj zajednici i kompletan spektar informacija i podršku za rad i život u Evropi.

Image

UCG: Kako se može pristupiti Euraxess portalu?

PETROVIĆ: Euraxess portal je podjednako dostupan svima. Može mu se pristupiti putem adrese: https://euraxess.ec.europa.eu i vrlo je jednostavan za korišćenje. Pozivamo sve istraživače da se registruju i kreiraju naloge, zatim da unesu svoje podatke i biografiju kako bi postali vidljivi institucijama visokog obrazovanja, naučno-istraživačkim organizacijama, ali i ostalim subjektima iz privatnog sektora i industrije i počnu da pretražuju prilike za razvoj svoje karijere van granica naše zemlje. Na portalu, osim pretraživanja postojećih oglasa, istraživači se mogu umrežavati sa svojim kolegama iz ostalih institucija i zemalja, kao i postavljati oglase ukoliko sami obavljaju neko istraživanje pa žele pronaći odgovarajući profil saradnika na tom projektu.

 

UCG: Jedan od glavnih instrumenata mreže je Euraxess Jobs – jedinstvena platforma za zapošljavanje istraživača u Evropi. O čemu je zapravo riječ?

PETROVIĆ: Evropska komisija kao koordinator Evorpskog istraživačkog prostora (European Research Area – ERA) jedan od glavnih prioriteta unapređenja tog područja nameće otvoreno, slobodno tržište rada za istraživače, na kome je princip fer zapošljavanja krucijalna pretpostavka za dalji razvoj takvog ambijenta. Upravo iz tog razloga, Euraxess portal i naročito dio „Euraxess Jobs“ prepoznati su kao instrumenti putem kojih će vizija otvorenog tržišta rada za istraživače u Evropi biti realizovana. Naime, sve institucije koje uspješno prođu proces integrisanja u Evropski istraživački prostor obavezne su da na portalu javno oglase otvorene pozicije za rad, ali osim toga na taj način one zapravo i privlače najbolje istraživače iz svijeta čime poboljšavaju svoju konkurentnost na tržištu obrazovanja. Princip zapošljavanja je u potpunosti transparentan i zasniva se na mjerljivim kriterijumima u naučno istraživačkom radu, a pored toga i u dodatnom angažmanu profesora/istraživača za dobrobit svoje zajednice.

UCG: Proces integrisanja u Evropski istraživački prostor podrazumijeva ispunjavanje principa propisanih u formularu Charter & Code. Šta to znači?

PETROVIĆ: Evropska povelja za istraživače i Kodeks ponašanja (The European Charter for Researchers and the Code of Conduct) najprije regulišu radni ambijent na univerzitetima, a naročito oblast zapošljavanja. Zapošljavanje istraživača mora biti u skladu sa OTMR (Open, Transparent, Merit-Based) procedurom, što znači da svaki oglas mora javno biti objavljen na Euraxess portalu i vidljiv istraživačima iz cijelog svijeta, a zasnovan na objektivno mjerljivim kriterijumima iz oblasti naučno-istraživačkog rada. Pored toga, veoma se cijeni učešće istraživača u internacionalnim projektima i programima mobilnosti, kao i aktivnostima i datom doprinosu za napredovanje zajednice.

ImageUCG: Koliko zemalja učestvuje u Euraxess mreži?

PETROVIĆ: U mreži je trenutno prisutno 36 zemalja, u kojima je dostupno 514 servisnih centara koji istraživačima, potpuno besplatno, pružaju sve neophodne usluge. Na portalu je trenutno objavljeno preko 12 000 oglasa za posao, a pet najtraženijih oblasti u ovom trenutku su: inženjerstvo, biologija, medicina, fizika i hemija.

Crna Gora je pristupila Euraxess mreži 2010. godine, kada je zajedno sa Univerzitetom Donja Gorica i Univerzitetom Mediteran potpisala „Declaration of Commitment“ što je predstavljalo osnivanje nacionalne Euraxess mreže.

UCG: Koja je uloga Univerziteta Crne Gore u Nacionalnoj Euraxess mreži? 

PETROVIĆ: Univerzitet Crne Gore je „Bridgehead Organisation (BHO)“ ili organizacija koja je zadužena za koordinaciju nacionale Euraxess mreže i nacionalnog portala. Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran predstavljaju servisne centre, dok u mreži postoje i lokalna kontakt mjesta u Baru, Kotoru, Nikšiću i Pljevljima.

UCG: Kolika je zainteresovanost naših istraživača za Euraxess mrežu, odnosno u kojoj mjeri je koriste?

PETROVIĆ: Interesovanje kod istraživača u Crnoj Gori za aktivnosti Euraxess mreže postoji. Uvijek se rado odazovu i prisustvuju događajima i seminarima koje organizujemo, a koji imaju za cilj poboljšanje kompetencija i razvoj tzv. mekih vještina. Putem ovih događaja plasiramo i informacije koje su trenutno aktuelne u Evorpi, a koje će predstavljati i našu blisku budućnost – poput seminara o principima za Charter & Code i Strategiji za razvoj ljudskih resursa u istraživačkoj profesiji (HRS4R).

Krajem godine, na Univerzitetu Crne Gore održan je veliki jednodnevni seminar „Perspektive za razvoj karijere istraživača“, a nedavno je u saradnji sa Ministarstvom nauke Crne Gore realizovan info dan za pozive RISE (Research and Innovation Staff Exchanges) i IF (Individual Fellowships) unutar akcija Marija Sklodovska Kiri (H2020).

UCG: Nedavno je završen Euraxess TOP III projekat. Koji su bili ciljevi ovog projekta?

PETROVIĆ: Glavni cilj Euraxess TOP III projekta  je bio podsticanje i razvoj kapaciteta institucija koje učestvuju u Euraxess mreži u pogledu osnivanj karijernih centara i službi za  podršku istraživačima koji učestvuju u  programima mobilnosti i žele da dalje razvijaju svoju karijeru. Univerzitet Crne Gore je uspješno ostvario postavljene ciljeve. Projektom su bile predviđene obuke, studijske posjete i ostala usvršavanja osoblja koje je angažovano u mreži, a sve sa ciljem da se dostupne usluge unaprijede i istraživačima pruže na najbolji način. Promovisana je i sama  mreža, a za istraživače su organizovani info dani i seminari.

UCG: Koji je sljedeći korak Nacionalne Euraxess mreže?

PETROVIĆ: Univerzitet Crne Gore planira da aplicira za učešće i u Euraxess TOP IV projektu, za koji će uskoro uslijediti poziv. Stalno ažuriranje nacionalog Euraxess portala i jačanje nacionalne mreže aktivnosti su koji se redovno odvijaju, a pored toga planirano je učešće na BHO sastancima i sastancima za portal administratore, koji se dvaput godišnje održavaju u prostorijama Evropske komisije u Briselu.

Kada je riječ o događajima promotivnog i edukativnog karaktera, Euraxess mreža će nastaviti sa  aktivnostima  usmjerenim na sve istraživače u Crnoj Gori. Ono što treba da uslijedi jeste i radionica za pisanje aplikacija za MSCA stipendije, o kojoj će istraživači biti blagovremeno informisani.

Istraživači su uvijek dobrodošli da kontaktiraju Karijerni centar Univerziteta Crne Gore, kao i sve naše ostale servisne centre i lokalna kontakt mjesta za sva pitanja koja imaju, a članovi Euraxess Crna Gora tima će im uvijek rado izaći u susret.