Pravni fakultet, 16.09.2019

informaciona listaInformaciona lista-2019/20

 

 


Naziv predmeta:

ADVOKATSKE VJEŠTINE

 

 

Status predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova

 

 

IZBORNI

VII

4

30P

 

Studijski programi za koje se organizuje : Postdiplomske studije Pravnog fakulteta za sticanje diplome specijaliste

Smjer PRAVOSUDNI

Ciljevi izučavanja predmeta:UPOZNAVANJE SA PRAKTIČNIM ASPEKTIMA GRAĐANSKOG POSTUPKA

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Dr Biljana Đuričin

Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja,  simulacije, analiza hipotetičkih i stvarnih slučajeva, posjeta Advokatskoj komori

SADRŽAJ PREDMETA

 

 

 

 

Intervju – 1 nedelja

Osobine interjua – 2 nedelja

Upoznavanje sa slučajem. Strategija -3 nedelja

 Slučaj iz lijepe književnosti – 4 nedelja

Kolokvijum – 5 nedelja

Savjetovanje – 6 nedelja

Simulacija intervjua i savjetovanja – 7 nedelja

Pisanje i zastupanje – 8 nedelja

Popravni kolokvijuma – 9 nedelja

Pregovaranje – 10 nedelja

Vrste pregovaranja -11 nedelja

Simulacija pregovaranja -12 nedelja

Kritičko razmišljanje, Pravilno rasuđivanje – 13 nedelja

Posjeta Advokatskoj komori CG- 14 nedelja

Završni ispit – test – januar

Popravni ispit – januar

Upis ocjena

Opterećenje studenta

Nedjeljno

4 kredita x 40=30=n5 sati

Struktura

2 sata predavanja

u semestru

Nastava, samostalan rad= 5 sati i 32 minuta

Ukupno opterecenje po predmetu 4x30=120 sati

Dopunski rad  0-48

Struktura opterecenja: nastava 85 sati i 12 minuta = 24,24 dopunski rad

Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijum

LITERATURA: Hes i ostali, Tehnike podučavanja prava, 2005, Radulovič i ostali, Uvod u pravne klinike, 2005, Đuričin i ostali, Praktikum za pravne klinike, 2006. Dopunsku literaturu ce dobiti na času.

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

 Ocjenjuju se:

·          Test  maksimalno do 45 poena.

·          Završni ispit maksimalno do 45 poena.

·          Prisustvo i interaktivan rad na nastavi do 10 poena.

 

      Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.

Ocjena

A

B

C

D

E

Broj poena

90-100

80-89

70-79

60-69

50-59

 

 

 

 

Posebne naznake za predmet:nema

 

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:Prof. dr Biljana Đuričin

 

Napomena:Dodatne informacije se mogu dobiti na časovima nastave i konsultacije poslije predavanja srijedom.                                                                                                                                                           

 
 
 
 
Broj posjeta : 451