Pravni fakultet

ECTS katalog-GPP, 2018INFORMACIJA ZA STUDENTE I PLAN RADA

 


Naziv predmeta:

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO- 2018

Šifra predmeta

Status predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova

 

Obavezan

VI

8

4 p + 1

 

 

 

             

 

Studijski programi za koje se organizuje:

Akademski osnovni studijski program Pravnog fakulteta (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta

Ciljevi izučavanja predmeta:Upoznavanje sa pojmom, metodom, organizacionim i funkcionalnim procesnim pravom i njihovim institutima.   Povezivanje znanja iz ove oblasti sa znanjima stečenim iz ostalih oblasti materijalnog prava u cilju osposobljavanje za pratičan rad i primjenu stečenih znanja.

Ime i prezime nastavnika: Prof. dr Biljana Đuričin

 

Metod nastave i savladanja gradiva

Predavanja, konsultacije, vježbe, praktičan rad (seminarski radovi, analiza slučaja, aktivnost na času), provjere i završni ispit.

PLAN RADA

Nedjelja

i datum

Naziv metodskih jedinica za predavanja(P), vježbe (V)

Pripremna nedjelja

Upoznavanje, priprema i upis semestra.

15.02

P/V

Predmet, struktura građanskog procesnog prava, organizaciono i funkcionalno procesno pravo, metod, izvori, norme i njihovo važenje, ustavna načela o organizaciji pravosuđa.

22.02

P/V

Građanski sudski postupak, parnični postupak-litispendencija, priroda parnice, procesne pretpostavke, odnos građanskog i krivičnog postupka.

1.03

P/V

Nadležnost- stvarna, mjesna.

8.03

P/V

Načela parničnog postupka, stranke u parnici, zastupnici, punomoćnici, parnične radnje, o tužbi i njenom podnošenju, dostavljanje.

15.03

P/V

SEMINARSKA NASTAVA

22.03

P/V

Pripremno ročište, odbrana tuženog, vrijeme parničnih radnji, množina subjekata, množina tužbenih zahtjeva, povlačenje tužbe, preinačenje tužbe, protivtužba, povraćaj u pređašnje stanje.Prethodno pitanje, glacvna rasprava, zastoj u postuplu, sudsko poravnanje i ADR.

29.03

P/V

KOLOKVIJUM

5.04

P/V

Dokazivanje, posebno o dokaznim sredstvima.

12.04

P/V

SEMINARSKA NASTAVA

19.04

P/V

Vrste odluka, žalba protiv presude, pravnosnažnost odluke, vanredni pravni lijekovi.Troškovi postupka, pojedini parnični postupci.

26.04

P/V

POPRAVNI KOLOKVIJUMA

3.05

P/V

Vanparnični postupak, uloga notara u vanparnici.

10.05.

P/V

Izvršni postupak

17.05

P/V

Javni izvršitelji

24.05

P/V

Postupak obezbjeđenja

4.06.

Završni ispiti

18.06

Popravni ispitni rok

Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, vježbe, učestvuju u praktičnom radu i rade kolokvijum.

Konsultacije::svakog četvrtka u terminu od 12 do 13 časova

Opterećenje studenta u časovima:

Nedjeljno

6 kredita x 40/30 = 8 sati

 

Struktura:

 

4 sata predavanja i1 sat vježbi

5 sati samostalnog rada u semestru

 

u semestru

Nastava i završni ispit: 8 x 16 = 128

 

Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka

semestra): 2x (10 sati i 40 minuta) = 21 sat i 20 minuta

Ukupno opterećenje za predmet: 6x30 = 180 sati

Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita 0-48 (preostalo vrijeme od

prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 240 sati)

Struktura opterećenja:

128 sati (Nastava) + 21 sat i 20 min (priprema) + 48 sati (Dopunski rad)

 

Literatura:  

1.     Čizmović, Đuričin, Građansko procesno pravo, 1997;

2.     Triva i ostali, Građansko parnično procesno pravo, 2004

3.     Poznić, Vodinelić, Građansko procesno pravo, 1999

4.     Starović, Keča, Građansko procesno pravo, 2004

5.     Đuričin, Utvrđivanje istine u parničnom postupku, 1998

6.     Đuričin, Zakon o parničnom postupku, 2004

7.     Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku, Sl. List CG, br.48-2015

8.     Zakon o vanparničnom postupku, Sl. List CG, br. 48-2015

9.     Zakon o javnim izvršiteljima, Sl. List CG, br. 61-2011

10.  Zakon o izvršenju i obezbijeđenju, Sl. List CG, br. 36-2011, 28-2014 i 20-2015

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Ocjenjuju se:

  • Kolokvijum sa maksimalno 47 poena
  • Završni ispit maksimalno 47 poena
  • Seminarski rad 6 poena
  • Nema uslovljavanja izlaska na završni ispit.

     Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.

Ocjena

A

B

C

D

E

Broj poena

90-100

80-89

70-79

60-69

50-59

Napomena: U planu rada su navedeni naslovi jedinica koje se izućavaju, dok unutar njih su posebni podnaslovi, koji će se izučavati, a sastavni dio su navedenih jedinica.

 

 

Dodatne informacije o predmetu:

Sve dodatne informacije je moguće dobiti na konsultacijama i na mail: biljanadj@ac.me

 

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Biljana Đuričin

                   

 

 

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print