Pravni fakultet

ECT katalog Klinika GPP-2018


 


Naziv predmeta:

KLINIKA GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA-2018

 

Šifra predmeta

Status predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova

 

 

obavezni

VIII

10

2P+3V

Studijski programi za koje se organizuje : Postdiplomske studije Pravnog fakulteta za sticanje diplome specijaliste

Smjer PRAVOSUDNI

Ciljevi izučavanja predmeta:UPOZNAVANJE SA PRAKTIČNIM ASPEKTIMA GRAĐANSKOG POSTUPKA

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Dr Biljana Đuričin

Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, vježbe, simulacije, analiza hipotetičkih i stvarnih slučajeva, pisanje podnesaka, externship program u sudu

SADRŽAJ PREDMETA

 

Pripremna nedjelja

I nedelja

II nedelja

III nedelja

IV nedelja

V nedelja

VI nedelja

VII nedelja

VIII nedelja

IX nedelja

X nedelja

XI nedelja

XII nedelja

XIII nedelja

XIV nedelja

XV nedelja

XVI nedelja

 

 

 

Priprema i upis semestra

Uvod u kliniku i upoznavanje sa radom u semestru

IUpoznavanje sa podnescima u parnici

Sudska praksa

Tužba

Vrste tužbi i sudska praksa

Kolokvijum

Presuda i vrste presuda sa sudskom praksom

Žalba

Popravni kolokvijum

Praksa u sudu

Praksa u sudu

Praksa u sudu

Praksa u sudu

Praksa u sudu

Zavrsni ispit

Popravni ispitni rok

Upis ocjena

Opterećenje studenta

Nedjeljno

10 kredita x 40/30 = 13,33

Struktura:

1 sata predavanja

4 sat vježbi

8,33 sati samostalnog rada

u semestru

 

Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade oba kokvijuma

LITERATURA:Đuričin, Zakon o parničnom postupku, Radulović i ostali, Pogledi na pravne klinike,2005,Đuričin i ostali,Praktikum za pravne klinike,2006,Ristić i os., Praktikum za parnicu,1989,Živković, Parnica u praksi,1970, Hes i ostali, Tehnike podučavanja prava, 2005.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:  

I kolokvijum   45poena

Završni ispit 45 poena

Interaktivan rad10 poena

 

Posebne naznake za predmet:nema: konsultacije svakog ponedeljka od 12 do 13 casova

 

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:Prof. dr Biljana Đuričin

 

Napomena:Dodatne informacije se mogu dobiti na konsultacija ili na e-mail:biljanadj@ac.me                                                                                                                                                                               

                   

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print