Institut za biologiju mora, 03.11.2017

Proglašena prva zaštićena ribolovna zona u Jadranskom moru (Jabučka kotlina)Na 41. sesiji Generalne Komisije za ribarstvo Mediterana održanoj u Bečićima od 16.-20.10. 2017. godine donijeta je odluka GFCM/41/2017/3 o uspostavljanju Zaštićene ribolovne zone u Jabučkoj kotlini.

Shodno kodeksu odgovornog ribarstva UN – 1995, GFCM rezoluciji 40/2016/2 o srednjoročnoj strategiji (2017-2020) razvoju održivog ribarstva u Mediteranu i Crnom moru  i pozivajući se na Ministarsku Deklaraciju sa Malte „MedFish4Ever“ (tačka 38), Jabučka kotlina je prepoznata kao ekološka i biološka značajna oblast (EBSA- Ecollogically or Biologically Significant Area) u okviru Konvencije o biološkom biodiverzitetu.

Ova odluka uspostavlja Zaštićenu ribolovnu zonu u Jabučkoj kotlini u Jadranskom moru sa ciljem zaštite osjetljivih marinskih ekosistema, posebno zaštite demerzalnih resursa oslića i škampa, s obzirom da ovo područje predstavlja mjesto njihovog intenzivnog mrijesta.

Inicijativa za zaštitu ovog područja pokrenuta je aktivnostima FAO ADRIAMED projekta ranije u okviru kojeg su se radila intenzivna naučna istraživanja pomenutih stokova od strane Hrvatskih i Italijanskih naučnika. Poseban doprinos dao je Institut za okeanografiju i ribarstvo iz Splita i Laboratorija za biologiju mora iz Fana. Naravno, uslijedile su i konsultacije sa ribarima te administracijom za ribarstvo Ministarstava Poljoprivrede ovih zemalja. U završnoj fazi uključen je i NVO MedReAct (Mediterranean Recovery Action) koja je dala svoj veliki doprinos u inicijativi da se ovo usvoji na GFCM-u.

Ova odluka o uspostavljanju područja ograničenog ribolova stupa na snagu četiri mjeseca nakon njenog usvajanja i odnosi se na period do kraja 2020.godine. Zaštita obuhvata tri ribolovna područja u Jabučkoj kotlini sa tri nivoa zaštite. Zona A koja je zatvorena za sve tipove ribolova (kočarenje, parangali, mreže). Bafer zone (B i C) na kojima će se ribolov znatno ograničiti prostorno i vremenski.

Do aprila 2018. godine GFCM sekretarijatu biće dostavljena lista autorizovanih brodova koji će moći da love u zonama B i C u ograničenom režimu sa preciznim VMS (Vessel Monitoring System) nadzorom.

Ova inicijativa je za sve pohvale na čemu zaista treba čestitati prije svega naučnicima, ADRIAMED projektu, MrdReAct, DG MARE i konačno Komisiji za odluku koja će sigurno imati pozitivan efekat na očuvanje ovih značajnih resursa Jadrana.

S obzirom da je i protekle godine bio na snazi ograničen režim ribolova u ovom području već postoje povratne informacije od ribara o ulovima većih jedinki oslića i škampa.

Veoma je važno da i ključni akteri ribarstva odnosno ribari i sami shvate neophodnost ovakvih odluka zasnovanih na naučnim istraživanjima a koja sigurno u budućnosti mogu i hoće dati pozitivne efekte i za njih same.

Činjenica da je Jadran izuzetno zatvoren i osjetljiv ekosistem Mediterana sa velikim pritiskom ribolovnih flota njegovih obalnih država vrlo je važno da mu se na ovaj način posveti posebna pažnja. Iz tih razloga stvoren je međunarodni savez pod nazivom „Projekt za obnovu Jadrana- Adriatic Recovery Project“ koji povezuje organizacije za zaštitu životne sredine i naučno-istraživačke institute sa ciljem očuvanja osjetljivih morskih ekosistema.