Institut za biologiju mora, 23.04.2018

Početni sastanak projekta HarmoNIAProjekat HarmoNIA - (Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas)

U okviru projekta HarmoNIA odobrenog u prvom pozivu Jadransko-Jonskog programa (ADRION program), predstavnici Univerziteta Crne Gore- Instituta za biologiju mora prisustvovali su uvodnom sastanaku i prvoj radionici za partnere i zainteresovane strane u  periodu od 17-20. aprila 2018. godine u Atini.

 Na sastanku je predstavljen projekat, njegovi glavni ciljevi kao i aktivnosti koje će se sprovoditi u cilju zaštite morskog ekosistema od zagađenja sa naftnih platformi, harmonizacije monitoring programa i implementacije direktiva o zaštiti životne sredine.

Diskusija na radionici obuhvatila je aktuelne teme zagađenja ekosistema  sa naftnih  platformi i akcidentnih situacija nastalih  izlivanjem nafte na moru. Pridruženi partner  projekta iz Crne Gore je Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne gore. Predstavnica Ministarstva je prezentovala na radionici trenutni status i naredne korake Crne Gore u procesu transpozicije Direktive evropske komije o moru (MSFD) u naš zakonodavni okvir.

Područja Jadrana i Jonskog mora se smatraju područjima velike važnosti za biodiverzitet, staništa su  mnogih  vrsta  i zajednica. U isto vreme, ADRION oblast se intenzivno eksploatiše i zagađenje predstavlja ključno pitanje koje zahtjeva zajedničku evaluaciju i zajednički pristup rešavanja problema. HarmoNIA  namjerava da se bavi problemima heterogenosti u metodološkim pristupima i informacijama za procjenu  dobrog ekološkog statusa i ima za cilj prevazilaženje problema fragmentacije u geografskoj pokrivenosti dostupnih podataka.

Fokusirajući se na zagađenje sa naftnih platformi i akcidentnih situacija HarmoNIA će se baviti ranjivošću  životne sredine i osiguraće zaštitni servis za morski ekosistem na transnacionalnom nivou.  

Glavni ciljevi projekta su: procjena rizika disperzije zagađujućih supstanci sa naftnih platformi i akcidentnih situacija na moru kao podrška koordiniranom pristupu i zajedničkim strategijama, harmonizacija i implementacija marinskih direktiva kojima će se dijeliti najbolja praksa, kao i  povećanje dostupnosti i ponovnog korišćenja podataka o moru čime će se osnažuje  infrastrukturna mreža podataka. 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print